Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1517357

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 maja 2013 r.
IV SAB/Wa 102/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Czerwiński.

Sentencja

Warszawa, dnia 28 maja 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. R. na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych postanawia: przekazać sprawę do rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Bydgoszczy

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący R. R. pismem z dnia 11 kwietnia 2013 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w załatwieniu sprawy z zawiadomienia z dnia (...) lutego 2013 r. znak: (...).

Pismem z dnia 5 lutego 2013 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. zawiadomił skarżącego, że jego zarzuty dotyczące niezałatwienia wniosków z dnia 2 grudnia 1997 r. i 8 stycznia 2010 r. są bezpodstawne, ponieważ wniosek z dnia 2 grudnia 1997 r. został załatwiony decyzja z dnia (...) stycznia 1998 r. natomiast wniosek z dnia 8 stycznia 2010 r. został załatwiony decyzją z dnia (...) marca 2010 r. a odwołanie od wskazanej decyzji zostało oddalone prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w B. z dnia (...) lipca 2010 r. sygn. akt (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z § 1 pkt 6 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 72, poz. 652 z późn. zm.) sądem administracyjnym właściwym do rozpoznawania spraw dotyczących organów administracji mających siedzibę w województwie kujawsko-pomorskim jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy.

Skarżący wniósł skargę na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. B. to miasto leżące w województwie (...). Jest to fakt powszechnie znany i jego wykazanie nie wymaga przeprowadzania postępowania dowodowego.

Zgodnie z art. 59 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270), jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu.

Do rozpoznania przedmiotowej sprawy właściwy jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy.

Z powyższych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.