Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1098436

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2011 r.
IV SAB/Po 75/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Jarosz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. W. sp. z o.o. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. w przedmiocie warunków zabudowy postanawia

1.

umorzyć postępowanie w sprawie

2.

zwrócić skarżącej kwotę (...), - (...) złotych uiszczoną tytułem wpisu od cofniętej skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. S. W. Sp. z o.o. (dalej spółka) ul. N (...) w P. reprezentowana przez pełnomocnika wniosła skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. (dalej SKO bądź Kolegium) w zakresie rozpoznania odwołania skarżącej spółki od decyzji Prezydenta Miasta P. z dnia (...) r. nr (...) i zobowiązanie Kolegium do rozpoznania odwołania w terminie dwóch tygodni. Jednocześnie wystąpiła z żądaniem stwierdzenia rażącego naruszenia prawa oraz wymierzenia Kolegium grzywny na podstawie art. 149 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej p.p.s.a.). Pismem z dnia (...) r. wezwano organ do usunięcia naruszenia prawa.

W odpowiedzi na skargę Kolegium wskazało, iż w obecnym stanie faktycznym zarzuty skargi są bezzasadne i nie zasługują na uwzględnienie, bowiem decyzją z dnia (...) r. nr (...) odmawiającą ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na legalizacji rozbudowy zakładu spółki o wiatę gospodarczą, magazynową halę namiotową oraz magazyn podręczny przewidzianej do realizacji na dz. Nr (...), ark. (...), obręb K., położonej w P. przy ul. N. (...), a sprawę przekazano do ponownego rozpoznania.

Pismem z dnia (...) r. pełnomocnik skarżącej spółki w związku z załatwieniem sprawy, cofnął skargę na bezczynność SKO z dnia (...) r. i wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministarcyjnego

Zgodnie z art. 60 p.p.s.a. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. skarżący może cofnąć skargę, a czynność ta wiąże sąd, o ile nie zmierza do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Powyższe oznacza, iż do chwili wydania wyroku strona skarżąca ma wpływ na przebieg postępowania wszczętego z jej skargi, a to oznacza, że może wniesiony przez siebie środek zaskarżenia wycofać, a sąd zobligowany jest wolę strony uwzględnić, zaś zakres kontroli sądu ograniczony jest w takim przypadku do zbadania, czy zachodzą okoliczności wskazujące, iż cofnięcie skargi zmierza do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W ocenie Sądu w badanym przypadku wskazane okoliczności nie zachodzą.

W tym stanie rzeczy należy uznać, iż cofnięcie skargi jest dla Sądu wiążące, a postępowanie umorzyć na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 60 p.p.s.a.

O zwrocie kosztów orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.