Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1734555

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 16 czerwca 2015 r.
IV SAB/Po 67/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Radzicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym skargi H.W. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 9 maja 2015 r. H.W. (dalej jako "skarżąca") złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy T. z dnia (...) stycznia 2004 r. nr (...) zatwierdzającej podział nieruchomości.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P.wniosło o jej odrzucenie z uwagi na nie poprzedzenie skargi wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. zwanej dalej jako "p.p.s.a.") skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. Natomiast stosownie do brzmienia art. 52 § 2 p.p.s.a. przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie. W przypadku skargi na bezczynność organu administracji środkiem takim jest zażalenie lub wezwanie do usunięcia naruszenia prawa przewidziane w art. 37 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm. zwanej dalej jako "k.p.a.").

Z analizy przedłożonych przez organ akt sprawy nie wynika, aby wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, skarżąca poprzedziła wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa o którym mowa w art. 37 § 1 k.p.a.

W świetle powyższego Sąd stwierdził, że skoro skarżąca nie wyczerpała trybu określonego w art. 37 § 1 k.p.a., który stanowi warunek formalny wystąpienia ze skargą na bezczynność do sądu administracyjnego, to skarga jest niedopuszczalna i na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.