Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2507351

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 19 czerwca 2018 r.
IV SAB/Po 43/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maciej Busz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) na bezczynność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia

1.

umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne,

2.

zwrócić skarżącej uiszczony wpis od skargi w wysokości 100 zł (sto złotych).

Uzasadnienie faktyczne

(...) pismem z dnia 26 kwietnia 2018 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na bezczynność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej.

Skarżąca pismem z dnia 5 czerwca 2018 r. wniosła o cofnięcie ww. skargi. Skarżąca wskazała, że po wniesieniu skargi na bezczynność organ udostępnił jej informację publiczną w żądanym zakresie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm. zwanej dalej jako "p.p.s.a.") skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Stosownie do treści art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

Skarżący jest dysponentem skargi, który inicjuje postępowanie sądowoadministracyjne, a Sąd jest związany oświadczeniem o cofnięciu skargi, o ile nie stwierdzi wystąpienia przesłanek negatywnych wskazanych w art. 60 p.p.s.a.

W rozpoznawanej sprawie Sąd nie stwierdził wystąpienia przesłanek czyniących cofnięcie skargi niedopuszczalnym. W ocenie Sądu oświadczenie strony skarżącej nie zmierza do obejścia prawa, w związku z czym uznać należy cofnięcie skargi za skuteczne.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd umorzył postępowanie w sprawie. O zwrocie wpisu Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.