Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1093116

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 5 lipca 2011 r.
IV SAB/Po 39/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Kręcichwost-Durchowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 5 lipca 2011 r. sprawy ze skargi Stowarzyszenia Zwykłego Mieszkańców Wsi R. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji administracyjnej postanawia

1.

umorzyć postępowanie,

2.

zwrócić skarżącej kwotę (...) złotych tytułem zwrotu wpisu uiszczonego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Stowarzyszenie Zwykłe Mieszkańców Wsi R. reprezentowane przez Radce prawnego G.W. wniosło skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji administracyjnej.

Skarżący pismem z dnia 29 czerwca 2011 r. poinformował, że cofa skargę z powodu wydania przez SKO w Poznaniu postanowienia z dnia (...).05.2011 r. nr (...), które doręczone zostało skarżącemu po wniesieniu skargi. Skarżący skorzystał tym samym z przysługującego jej uprawnienia do rozporządzania skargą również po jej wniesieniu, które co do zasady jest dla sądu wiążące (J.P. Tarno: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - komentarz. Warszawa 2004, str. 119). Zgodnie z przepisem art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej p.p.s.a.) Sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Mając powyższe na uwadze, Sąd nie stwierdzając wskazanych powyżej przesłanek uznał cofnięcie skargi za skuteczne i na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji. O zwrocie wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.