Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1093112

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
IV SAB/Po 32/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Bąk-Marciniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym skargi H. W. na bezczynność Starosty.(...) w przedmiocie zwrotu nieruchomości postanawia: zobowiązać organ - Starostę (...) do uiszczenia na rzecz Skarbu Państwa - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu kwoty (...) zł tytułem opłaty sądowej.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) sierpnia 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu umorzył postępowania sądowoadministracyjne w sprawie na bezczynność. W sprawie tej nie został uiszczony wpis sądowy.

W myśl art. 223 par. 2 p.p.s.a. jeżeli nie została uiszczona należna opłata sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie w danej instancji nakaże ściągnąć tę opłatę od strony, która była obowiązana ją uiścić albo od innej strony, gdy z orzeczenia tego wynika obowiązek poniesienia kosztów postępowania przez tę stronę.

Zgodnie z treścią art. 224 p.p.s.a. jeżeli w toku postępowania sąd nie orzekł o obowiązku ponoszenia kosztów sądowych lub też orzeczeniem nie objął całej kwoty należnej z tego tytułu, postanowienie w tym przedmiocie wyda na posiedzeniu niejawnym wojewódzki sąd administracyjny.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie cytowanych przepisów orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.