Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1093109

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 6 lipca 2011 r.
IV SAB/Po 29/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Jarosz (spr.).

Sędziowie WSA: Donata Starosta Tomasz Grossmann.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lipca 2011 r. sprawy ze skargi Stowarzyszenie (...) na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) w przedmiocie nierozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy postanawia postępowanie w sprawie umorzyć

Uzasadnienie faktyczne

Stowarzyszenie Zwykłe (...) reprezentowane przez radcę prawnego G. W. złożyło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na bezczynność SKO w załatwieniu wniosku z dnia (...).02.2010 r. o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy (...) o warunkach zabudowy nr (...).

W odpowiedzi na skargę organ administracji wniósł o jej oddalenie oceniając skargę jako bezzasadną i podając, że wniosek skarżącego został załatwiony decyzją Samorządowego Kolegium (...) z dnia (...) maja 2011 r.

Pismem z dnia (...) maja 2011 r. (data wpływu do Sądu dnia 30 czerwca 2011 r., k. 24) pełnomocnik strony skarżącej cofnął skargę, wskazując na załatwienie sprawy przez organ w trybie autokontroli.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej p.p.s.a.) skarżący może cofnąć skargę.

Ustawa stanowi, że cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. uznając cofnięcie skargi za dopuszczalne, postanowił jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.