Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2112288

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 9 sierpnia 2016 r.
IV SAB/Po 26/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Radzicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 9 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.N. na bezczynność Dyrektora Gimnazjum im. (...) w C. w przedmiocie informacji publicznej postanawia uchylić postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 22 lipca 2016 r., stwierdzające prawomocność wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie sygn. akt IV SAB/Po 26/16

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 19 maja 2016 r., sygn. akt IV SAB/Po 26/16 po rozpoznaniu skargi J.N. na bezczynność Dyrektora Gimnazjum im. (...) w C. w przedmiocie informacji publicznej w pkt 1 wyroku umorzył postępowanie w zakresie zobowiązania Dyrektora Gimnazjum im. (...) w C. do rozpatrzenia punktów 1, 2, 4, 5, 14, 15 i 16 wniosku J.N. z dnia 2 października 2015 r., w pkt 2 wyroku zobowiązał Dyrektora Gimnazjum im. (...) w C. do rozpatrzenia wniosku J.N. z dnia 2 października 2015 r. w zakresie nie wymienionym w pkt 1 wyroku w terminie 14 dni od doręczenia prawomocnego wyroku z aktami sprawy, w pkt 3 wyroku stwierdził, że organ dopuścił się bezczynności, w pkt 4 stwierdził, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, w pkt 5 wyroku wymierzył Dyrektorowi grzywnę w kwocie 300 zł i w pkt 6 wyroku oddalił skargę w pozostałym zakresie.

Wobec stwierdzonego na podstawie przedłożonych akt sprawy braku wniesienia w ustawowym terminie środka zaskarżenia, powyższy wyrok stał się prawomocny z dniem 15 lipca 2016 r., co zostało stwierdzone postanowieniem z dnia 22 lipca 2016 r.

Z analizy akt sprawy prowadzonych po doręczeniu pełnomocnikowi organu uzasadnienia wyroku wynika jednak, iż złożył on skargę kasacyjną w sprawie oznaczonej w nagłówku sygn. akt IV SAB/Po 30/16 w treści skargi odnosząc się do wyroku wydanego w spawie o sygn. akt IV SAB/Po 26/16 i w tej sprawie uiszczając wpis od skargi kasacyjnej (k. 95 - 98 i 103 akt). Na skutek korespondencji prowadzonej z pełnomocnikiem w sprawie o sygn. akt IV SAB/Po 30/16, pełnomocnik organu radca prawny M.D., pismem z dnia 1 sierpnia 2016 r. sprostował oczywistą omyłkę pisarską i wskazał, iż skarga omyłkowo opisana w tytule jako wniesiona do sprawy sygn. akt IV SAB/Po 30/16, faktycznie dotyczy wyroku wydanego w sprawie o sygn. akt IV SAB/Po 26/16.

Mając na uwadze powyższe należało orzec o uchyleniu postanowienia stwierdzającego prawomocność wydanego w niniejszej sprawie wyroku. Prawomocność orzeczeń w znaczeniu określonym w art. 168 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 718 - dalej p.p.s.a.) ma charakter prawomocności formalnej i wiąże się z instytucją środków odwoławczych, do których należy zaliczyć skargę kasacyjną. Jak wskazuje się w literaturze prawniczej prawomocność orzeczenia może zostać uchylona na skutek przywrócenia terminu do wniesienia środka zaskarżenia od przedmiotowego orzeczenia lub złożenia wniosku o uzasadnienie orzeczenia albo dokonania czynności polegającej na usunięciu braków formalnych środka zaskarżenia, czy też uwzględnienia wniosku o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego (zob. R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, komentarz do art. 168, Legalis 2011).

Skoro zatem w rozpoznawanej sprawie na skutek błędu pełnomocnika organu, sprostowanego pismem z dnia 1 sierpnia 2016 r. nie odnotowano prawidłowo skargi kasacyjnej wniesionej do sprawy zakończonej wyrokiem z dnia 19 maja 2016 r. sygn. akt IV SAB/Po 26/16, to z obrotu prawnego należało wyeliminować postanowienie stwierdzające prawomocność tego wyroku. Orzeczenie, od którego złożono skargę kasacyjną, nie spełnia bowiem warunku, o którym mowa w art. 168 § 1 p.p.s.a., ponieważ jest orzeczeniem, od którego przysługuje środek zaskarżenia.

Na marginesie poczynionych rozważań należy jeszcze dodać, że uchylenie postanowienia stwierdzającego prawomocność orzeczenia nie przesądza merytorycznego rozstrzygnięcia, które zapadnie w związku z wniesieniem skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 19 maja 2016 r.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz na podstawie art. 165 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.