Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721699

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 24 września 2019 r.
IV SAB/Po 198/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Bąk-Marciniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 24 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. W. na przewlekłe prowadzenia postępowania przez Wójta Gminy w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

S. W. wniósł skargę na przewlekłość Wójta Gminy w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV, pismem z dnia września 2019 r. wezwano Skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie (...) zł, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to zostało prawidłowo doręczone w dniu (...) września 2019 r. (k. 24 akt sądowych). Termin do wykonania zarządzenia upływał zatem z końcem dnia (...) września 2019 r.

Jak wynika z informacji Oddziału Finansowo-Budżetowego Sądu, w zakreślonym terminie skarżący nie uiścił wpisu (k. 26 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej w skrócie: "p.p.s.a."), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami, o których mowa w tym przepisie, są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. (art. 230 § 2 p.p.s.a.).

Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przypadku nieuiszczenia opłaty sądowej przy wniesieniu pisma do sądu, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo do uiszczenia opłaty w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania. Natomiast skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Z okoliczności faktycznych sprawy wynika, że strona skarżąca, mimo skutecznie doręczonego wezwania nie uiściła należnej opłaty od skargi w zakreślonym siedmiodniowym terminie.

Mając na uwadze powyższe Sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.