Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2573511

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 16 października 2018 r.
IV SAB/Po 154/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Stankowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu dnia 16 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S.W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

S. W. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia (...) września 2018 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł stosowanie do § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skarg.

Odpis zarządzenia został skutecznie doręczony skarżącemu w dniu

(...) października 2018 r. Wpis nie został uiszczony.

W piśmie z dnia (...) września 2018 r. S. W. oświadczył, iż cofa skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

W myśl art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369; zwanej dalej "p.p.s.a.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przypadku wniesienia skargi, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby w terminie siedmiu dni od doręczenia mu wezwania uiścił należną opłatę, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, a jeśli pismem tym jest skarga, pod rygorem jej odrzucenia (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie termin do uiszczenia wpisu upływał w dniu 8 października 2018 r. Pomimo stosownego wezwania skarżący nie uiścił wpisu.

Odnosząc się do oświadczenia skarżącego o cofnięciu skargi Sąd wyjaśnia, że cofnięcie skargi i umorzenie postępowania sądowego jest dopuszczalne tylko wówczas gdy skarga jest wniesiona skutecznie (por. postanowienie NSA z dnia 3 stycznia 2008 r., sygn. akt I OSK 1829/07; http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Wobec powyższego skarga w niniejszej sprawie podlegać musi odrzuceniu, niezależnie od złożonego oświadczenia o jej cofnięciu.

Z powyżej wskazanych powodów Sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.