Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1777289

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 12 sierpnia 2015 r.
IV SAB/Gl 61/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Kozicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. Z. na bezczynność Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w D. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie z dnia 4 czerwca 2015 r. K. Z. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na bezczynność Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w D. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału IV z dnia 16 czerwca 2015 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł-w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Przywołane wyżej zarządzenie zostało doręczone skarżącemu w dniu 6 lipca 2015 r., co wynika z dowodu zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach sprawy (k.15). W wyznaczonym przez Sąd terminie strona skarżąca nie uiściła wymaganego wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na podstawie art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270) - zwanej dalej p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi w myśl § 2 art. 230 p.p.s.a. są: skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Zgodnie natomiast z regulacją art. 64 § 3 p.p.s.a. do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

W myśl art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Co więcej, zgodnie z § 3 cytowanego przepisu skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie K. Z., mimo prawidłowego wezwania do uiszczenia wpisu sądowego nie uiścił go w zakreślonym siedmiodniowym terminie, który upłynął z dniem 13 lipca 2015 r. (poniedziałek). Dlatego też po myśli art. 220 § 3 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.