IV SAB/Gl 51/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach - OpenLEX

IV SAB/Gl 51/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1753723

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 29 maja 2015 r. IV SAB/Gl 51/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Edyta Żarkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.K., P.K. na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w T. w przedmiocie nadzoru administracyjnego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie z dnia (...) A.K. i P.K. wnieśli skargę na zaniechanie nadzoru administracyjnego przez Prezesa Sądu Rejonowego w T.

W odpowiedzi na skargę Prezes Sądu Rejonowego w T. wniósł o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na podstawie art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej w sprawach ze skarg na: 1/ decyzje administracyjne, 2/ postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty, 3/ postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, 4/ inne niż określone w pkt 1 - 3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, 4a/ pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach, 5/ akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej, 6/ akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej, 7/ akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego, 8/ bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1 - 4a.

Przedmiotem skargi w niniejszej sprawie - jak wynika z jej treści - jest zarzut bezczynności Prezesa Sądu Rejonowego w T. w zakresie nadzoru administracyjnego dotyczącego czynności podjętych przez Wydział Rodzinny wymienionego Sądu.

Skarga nie dotyczy zatem zarzutu bezczynności wyżej wymienionego podmiotu, w żadnym spośród przypadków określonych w art. 3 § 2 pkt 1 - 4a p.p.s.a.

Natomiast według cytowanego wyżej art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a. - skarga na bezczynność organu jest dopuszczalna tylko w przypadkach określonych w pkt 1 - 4a.

Wobec tego, na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a., skargę należało odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.