Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2583675

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 26 listopada 2018 r.
IV SAB/Gl 220/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzanna Sałuda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. S. i A.S. na bezczynność Wojewody Śląskiego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 20 września 2018 r. T. i A. S. wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na bezczynność Wojewody Śląskiego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w związku z wnioskiem z dnia 4 czerwca 2018 r.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 19 października 2018 r. wezwano skarżących do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł - w terminie 7 dni, pod rygorem jej odrzucenia.

Korespondencja sądowa zawierająca odpis powyższego wezwania została skutecznie doręczona skarżącym w dniu 29 października 2018 r., co wynika z dokumentów zwrotnych potwierdzeń odbioru znajdujących się w aktach sądowych (k. 29 i 30).

W zakreślonym terminie, który upłynął z dniem 5 listopada 2018 r. skarżący nie uiścili wpisu sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), zwanej dalej w skrócie p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Natomiast zgodnie z art. 230 § 2 p.p.s.a. pismami, o których mowa w § 1, są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Jednocześnie na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, zawierające prawidłowe pouczenie o skutkach jego niewykonania, zostało doręczone skarżącym w dniu 29 października 2018 r., ale mimo upływu wyznaczonego terminu wpis od skargi nie został uiszczony. Tym samym skarga obarczona jest brakiem, jakim jest brak wpisu sądowego, który uniemożliwia nadanie jej dalszego biegu.

W związku z powyższym, na mocy art. 220 § 3 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.