Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2585862

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 29 listopada 2018 r.
IV SAB/Gl 218/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Kurcyusz-Furmanik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. Z. na bezczynność Naczelnika Urzędu Pocztowego nr (...) w C. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie z dnia 17 sierpnia 2018 r. K. Z. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na bezczynność Naczelnika Urzędu Pocztowego nr (...) w C. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Zarządzeniem z dnia 19 października 2018 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł - zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), na podany rachunek bankowy lub w kasie Sądu w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania - pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 5 listopada 2018 r. W zakreślonym terminie, który upłynął w dniu 13 listopada 2018 r. (12 listopada 2018 r. był dniem ustawowo wolnym od pracy), skarżący nie uiścił wymaganej opłaty, nie wystąpił również z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), zwanej dalej p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach na zasadzie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.