Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1663980

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 13 kwietnia 2015 r.
IV SAB/Gl 21/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tadeusz Michalik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T.I. na bezczynność Prezydenta Miasta K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) T.I. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na bezczynność Prezydenta Miasta K. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej.

Zarządzeniem Zastępcy Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 19 lutego 2015 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na podany w wezwaniu rachunek bankowy lub kasie sądu, w terminie siedmiu dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis powyższego zarządzenia został doręczony skarżącemu w dniu (...), co wynika z dowodu zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki znajdującego się w aktach sądowych (k. 21). W wyznaczonym terminie wpis nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd administracyjny zważył, co następuje:

Na podstawie art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - zwaną dalej jako "p.p.s.a.", od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

Pismami tymi są, zgodnie z art. 230 § 2 p.p.s.a. są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

Natomiast art. 220 § 1 p.p.s.a. stanowi, iż sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Co więcej, zgodnie z treścią § 3 ww. przepisu skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. W niniejszej sprawie skarżący, wpisu w przewidzianym siedmiodniowym terminie nie uiścił, pomimo prawidłowego wezwania.

W związku z powyższym na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.