Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1966188

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
z dnia 1 lutego 2016 r.
IV SAB/Gl 15/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Walentek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K.L. na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w C. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej w kwestii umorzenia postępowania kasacyjnego ze skargi kasacyjnej K.L. z dnia 19 sierpnia 2015 r. postanawia: umorzyć postępowanie kasacyjne

Uzasadnienie faktyczne

K.L. reprezentowana przez r. pr. J.O. pismem procesowym z dnia 19 sierpnia 2015 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 11 maja 2015 r. Pismem procesowym z dnia 20 sierpnia 2015 r. skargę kasacyjną w imieniu skarżącej wniósł adw. M.K.

Skarżąca w piśmie z dnia 6 września 2015 r. cofnęła skargę kasacyjną z dnia 19 sierpnia 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 178a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie p.p.s.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny umorzy postępowanie kasacyjne, jeżeli strona skutecznie cofnie skargę kasacyjną przed przekazaniem jej wraz z aktami sprawy Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.

Pismem z dnia 6 września 2015 r. K.L. cofnęła skargę kasacyjną z dnia 19 sierpnia 2015 r.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Natomiast skardze kasacyjnej z dnia 20 sierpnia 2015 r. został nadany dalszy bieg.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.