Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1098428

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 2 marca 2011 r.
IV SA/Wr 95/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Masternak-Kubiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. R. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. z dnia (...) sierpnia 2010 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 2 lutego 2011 r. M. R. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) sierpnia 2010 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 58 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej jako p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub została już prawomocnie osądzona. Pierwsza z zasad, o których mowa we wskazanym przepisie, stanowi że nie można wszczynać postępowanie sądowego, jeżeli sprawa w zakresie tego samego przedmiotu i między tymi samymi podmiotami już się toczy (sprawa zawisła - lis pendens), druga zaś stanowi, że nie można wszczynać postępowania sądowego, jeżeli sprawa w zakresie tego samego przedmiotu i między tymi samymi podmiotami została prawomocnie zakończona (sprawa osądzona - res iudicata).

Istotą obu zasad jest to, że w tej samej sprawie między tymi samymi stronami skarga przysługuje tylko raz. Celem więc stwierdzenia czy w sprawie wystąpiła przesłanka określona w art. 58 § 1 pkt 4 p.p.s.a., sąd administracyjny zobligowany jest zbadać, co jest przedmiotem sprawy i jakie występują w sprawie strony. Jeżeli dojdzie do przekonania, że sprawa "o to samo" między tymi samymi stronami została już rozstrzygnięta bądź jest w toku w momencie wszczęcia postępowania sądowego, zobowiązany jest do odrzucenia skargi.

Uwzględniając powyższe uwagi, należy wskazać, iż niniejsza sprawa objęta jest zakresem regulacji art. 58 § 1 pkt 4 p.p.s.a. z uwagi na to, że została prawomocnie zakończona. W momencie bowiem złożenia przez skarżącą przedmiotowej skargi przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu zakończyła się sprawa prowadzona pod sygn. akt IV SA/Wr 701/10, której przedmiotem postępowania była ta sama decyzja Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. z dnia (...) sierpnia 2010 r. nr (...).

Dlatego też powtórne wniesienie przez M. R. skargi na tę samą decyzję, uznać należało za niedopuszczalne i odrzucić na mocy art. 58 § 1 pkt 4 oraz § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.