Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1093105

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 1 lipca 2011 r.
IV SA/Wr 94/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Wiesław Jakubiec (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M.G.o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia... w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie zasiłku celowego postanawia: 1. przyznać prawo pomocy w zakresie ustanowienia adwokata; 2. umorzyć postępowanie w zakresie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący we wniosku złożonym w dniu 30 czerwca 2011 r. na urzędowym formularzu wystąpił o przyznanie mu prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata i zwolnienia od kosztów sądowych wskazując w uzasadnieniu, iż samotnie prowadzi gospodarstwo domowe, jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku.

Mając na uwadze obecny etap postępowania i uwzględniając sytuację materialną skarżącego uznać należy, iż zachodzą przesłanki uzasadniające przyznanie mu prawa pomocy w zakresie ustanowienia zawodowego pełnomocnika procesowego. Z tych względów, na podstawie art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym - zwanej dalej u.p.s.a. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzeczono jak w punkcie 1 sentencji.

Stosownie do treści art. 239 pkt 1 lit. "a" u.p.s.a.", strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. Niniejsza sprawa należy do kategorii ww. spraw. W tej sytuacji postępowanie wszczęte wnioskiem skarżącego o przyznanie mu prawa pomocy w zakresie zwolnienie od kosztów sądowych należało, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w zw. z art. 64 § 3 u.p.s.a., umorzyć jako bezprzedmiotowe (punkt 2 sentencji).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.