Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 15 marca 2006 r.
IV SA/Wr 94/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tadeusz Kuczyński.

Sędziowie: NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska (sprawozdawca), WSA Lidia Serwiniowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2006 r. na rozprawie sprawy ze skargi J. M. na decyzję D. Kuratora Oświaty z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem skargi wniesionej przez J. M. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest decyzja D. Kuratora Oświaty z dnia (...) r. Nr (...) wydana na podstawie art. 9b ust. 7pkt 2, art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.), art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz. 239 z poz. zm.) oraz art. 156 § 1 pkt 2 i art. 138 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, utrzymująca w mocy decyzję Prezydenta W. z dnia (...) r. Nr (...)stwierdzającą z urzędu nieważność decyzji nr (...) z dnia (...) r. wydanej przez Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr (...) we W. - aktu nadania J. M. stopnia nauczyciela kontraktowego.

W sprawie ustalono, że J. M. w roku szkolnym (...)odbył staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego oraz uzyskał akceptację komisji kwalifikacyjnej. Na tej podstawie Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr (...) we W. w dniu (...) r. wydał nauczycielowi akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Z ustaleń organu I instancji wynika, iż nauczyciel był zatrudniony na stanowisku nauczyciela przysposobienia obronnego w dniu (...) r., czyli w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw, uzyskując w tym dniu z mocy prawa stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty. Stopień awansu uzyskany z mocy prawa wynikał z faktu, że strona legitymowała się jedynie dyplomem ukończenia studiów wyższych magisterskich na Wydziale Prawa Administracji Uniwersytetu W., który nie daje kwalifikacji do nauczania przysposobienia obronnego w zespole szkół zawodowych. W dniu (...) r. strona ponownie została zatrudniona w Zespole Szkół Zawodowych nr (...) nie posiadając wymaganych kwalifikacji do nauczania przysposobienia obronnego i rozpoczęła staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Organ I instancji wskazał na przepis art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, według którego nie można było nawiązać stosunku pracy z nauczycielem nie posiadającym kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska, a więc nauczyciel nie mógł również rozpocząć stażu na kolejny stopień awansu zawodowego. Strona dopiero w dniu (...) r. nabyła kwalifikacje do nauczania przysposobienia obronnego, co zostało udokumentowane świadectwem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie wychowania obronnego. Zdaniem organu mimo, że nauczyciel odbył staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego zakończony pozytywną oceną dorobku zawodowego oraz uzyskał akceptację komisji kwalifikacyjnej, nie spełnił wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska nauczyciela, a tym samym wymogów niezbędnych do nadania stopnia awansu zawodowego określonych w art. 9b ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela. Na tej podstawie organ pierwszej instancji uznał, że decyzja o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego wydana została z rażącym naruszeniem przepisów art. 9b ust. 1, art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, skutkiem czego stwierdził jej nieważności na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 kodeksu postępowania administracyjnego.

W odwołaniu od decyzji pierwszo-instancyjnej J. M. podniósł zarzut pominięcia przez organ przepisu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela, który - jego zdaniem - umożliwia zatrudnianie nauczyciela, który nie spełnia wszystkich warunków określonych w art. 10 ust. 2. W tym zakresie - w ocenie strony - mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy, których zastosowanie dopuszcza art. 91 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela. Ponadto strona odwołująca powołała się na art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz zmianie niektórych innych ustaw, zezwalający nauczycielowi, który uzyskał z mocy prawa stopień stażysty rozpoczęcie procedury awansu zawodowego. Według odwołującego z brzmienia tego przepisu wynika pozwolenie na uzupełnienie wymaganych kwalifikacji, pod rygorem wygaśnięcia stosunku pracy w dniu (...) r. w przypadku ich nie uzupełnienia. Wobec tego jego status prawny został unormowany powołaną wyżej ustawą zmieniającą, a co za tym idzie nie musiał on zatrudniać się ponownie, z uwagi na fakt, że jego stosunek pracy wygasa w dniu (...) r. Zdaniem strony w dniu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego tj. (...) r. spełniała wszystkie wymagania przewidziane przepisem art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3 ustawy Karta Nauczyciela.

W motywach zaskarżonej decyzji organ II instancji wskazał, że J. M. był zatrudniony w Zespole Szkół Zawodowych nr (...) we W., na stanowisku nauczyciela przysposobienia obronnego w okresie od (...) r. do (...) r. Legitymował się dyplomem ukończenia wyższych studiów magisterskich na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu W. w zakresie administracji (nr dyplomu (...)z dnia (...)r). Nauczyciel odbył staż wynoszący (...) miesięcy na nauczyciela kontraktowego, uzyskał akceptację komisji kwalifikacyjnej i w (...) dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr (...) nadał mu stopień nauczyciela kontraktowego. Przy czym kwalifikacje do nauczania przysposobienia obronnego nabył w dniu (...) r. po ukończeniu studiów podyplomowych kwalifikacyjnych w zakresie wychowania obronnego na Wydziale Pedagogicznym Akademii Pedagogicznej w K. W związku z powyższym - zdaniem organu odwoławczego-w dniu (...) r. odwołujący nie posiadał kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela przysposobienia obronnego i wobec tego w tym dniu, podczas ustalania stopnia awansu, należało zastosować art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz. 239 ze zm.) stanowiący, że "nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie ustawy na podstawie umowy o pracę w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, którzy nie posiadają wymaganych kwalifikacji uzyskują z tym dniem stopień nauczyciela stażysty. Organ odwoławczy wskazał na przepis art. 9 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela, zgodnie z którym stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która posiada wykształcenie wyższe z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje. Ponadto odwołał się również do przepisu art. 10 ust. 8 Karty Nauczyciela, według którego, że nie można nawiązać stosunku pracy z nauczycielem, który nie posiada wymaganych kwalifikacji. Organ II instancji stwierdził dalej, że strona rozpoczęła staż po ponownym zatrudnieniu w szkole w dniu (...) r. i nie posiadała wówczas wymaganych kwalifikacji, wobec tego zgodnie z powołanym wyżej artykułem 10 ust. 8 Karty Nauczyciela nie mógł zostać zatrudniony w szkole a tym samym nie mógł rozpocząć stażu na kolejny stopień awansu zawodowego.

W skardze na decyzję ostateczną strona J. M. ponowił zarzuty i argumentację wywiedzioną w odwołaniu, podnosząc dodatkowo, że przepis art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw zezwala na zatrudnianie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji do dnia (...) r. Zdaniem skarżącego organ II instancji skupił się na kwestii zatrudnienia nauczyciela bez kwalifikacji, a pominął kwestię braku kwalifikacji jako warunku nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego.

W odpowiedzi na skargę strona przeciwna wnosząc o jej oddalenie,podniosła, że wobec nauczyciela zatrudnionego w dniu (...) r. należało zastosować art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Natomiast przy ponownym zatrudnieniu w dniu (...) r. nauczyciel nie posiadał wymaganych kwalifikacji i prawidłowo powołano przepis art. 10 ust. 8 ustawy Karta Nauczyciela.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na wstępie wskazać należy, iż granicę sądowo-administracyjnej kontroli decyzji administracyjnej wyznacza wyłącznie kryterium legalności rozumianej jako zgodność z powszechnie obowiązującym prawem, o czym stanowi art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1296) i tylko naruszenie tego prawa w procesie wydawania zaskarżonej decyzji uzasadnia jej uchylenie, czyli wycofanie z obrotu prawnego. Analizując pod tym kątem zaskarżoną decyzję Wojewódzki Sąd Administracyjny zauważa, że zakres rozpoznania niniejszej sprawy determinuje okoliczność, iż decyzje obu organów wydane zostały po uruchomieniu nadzwyczajnego trybu postępowania jakim jest postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności. A zatem w pierwszej kolejności odnieść się należy do kwestii podstaw stwierdzenia nieważności.

Wypada w tym miejscu przypomnieć, że w postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji prowadzone jest w trybie nadzoru i organ administracyjny ma obowiązek rozpatrzyć sprawę w granicach zakreślonych przepisem art. 156 § 1 k.p.a. Postępowanie to nie może jednak przeradzać się w postępowanie o charakterze merytorycznym, lecz jest samodzielnym postępowaniem administracyjnym, którego istota sprowadza się do ustalenia czy dana decyzja dotknięta jest jedną z wad wymienionych w powołanym przepisie. Przy czym enumeratywne wymienienie w omawianym przepisie wad, nie tylko stanowi katalog przesłanek, warunkujących stwierdzenie nieważności, ale także tym samym zakreśla ramy powierzonej sądowi administracyjnemu kontroli legalności decyzji wydanych w tym nadzwyczajnym postępowaniu.

Decyzja będąca przedmiotem osądu oraz poprzedzająca ją decyzja Prezydenta W. wydane zostały na skutek wszczęcia z urzędu postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej z dnia (...) r. Nr (...)- aktu nadania J. M. stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Zdaniem obu organów orzekających w sprawie decyzja będąca przedmiotem postępowania o stwierdzenie nieważności rażąco narusza prawo, albowiem występuje oczywista sprzeczność pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy a treścią przepisu. Oceniając pod tym kątem zakwestionowaną decyzję wypada zauważyć, że rażące naruszenie prawa mimo, iż nie ma ściśle określonego znaczenia, nie ma również charakteru całkowicie abstrakcyjnego. Przede wszystkim odwołać się w tym miejscu należy do orzecznictwa sądowo-administracyjnego, w którym przeważa pogląd o formalnym rozumieniu pojęcia rażącego naruszenia prawa (por. wyrok NSA z dnia 28 listopada 1997 r. sygn. akt III SA 1134/96). Taka linia orzecznictwa wiąże się niewątpliwie z językową wykładnią pojęcia rażącego naruszenia prawa. Według definicji zawartej w Słowniku języka polskiego (Warszawa 1993, t. III s. 24) "rażący" znaczy oczywisty, dający się łatwo stwierdzić, niewątpliwy. Wobec tego o rażącym naruszeniu prawa możemy mówić, gdy występuje oczywista sprzeczność między treścią przepisu a rozstrzygnięciem objętym decyzją. Jest ono z reguły wyrazem ewidentnego i jasno uchwytnego błędu w interpretowaniu prawa. W orzecznictwie sądowym ugruntował się również pogląd, według którego jako rażącego nie można traktować takiego rozstrzygnięcia, które wynika z odmiennej interpretacji danej normy oraz, że w przypadku stwierdzenie nieważności decyzji z oparciu o tę przesłankę, organ powinien wykazać, iż treść decyzji pozostaje w oczywistej sprzeczności z treścią przepisu prawa oraz, że charakter tego naruszenia powoduje, że decyzja nie może być akceptowana jako akt wydany przez organ praworządnego państwa. Przy czym decydującym dla oceny, czy istnieją podstawy do stwierdzenia nieważności decyzji z powodu rażącego naruszenia prawa jest stan prawny obowiązujący w dniu wydania przedmiotowej decyzji. Stosownie do treści przepisu art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.) Karty Nauczyciela stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która posiadała wykształcenie wyższe z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje prace na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje. Natomiast warunkiem z nadania nauczycielowi stopnia awansu zawodowego - nauczyciela kontraktowego jest spełnienie wymagań z powołanego powyżej przepisu co do kwalifikacji z zastrzeżeniem jego ust. 2 i 3, odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku, zawodowego oraz uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej (art. 9b ust. 1 Karty Nauczyciela). Z materiału aktowego badanej sprawy wynika, iż skarżący legitymujący się aktem nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela stażysty zawarł w dniu (...) r. z dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych Nr (...) we W. umowę o pracę na czas określony do dnia (...) r., zobowiązującą go do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela przysposobienia obronnego.

Zgodnie z obowiązującym w dacie zawierania przez nauczyciela umowy o pracę rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 1991 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (DZ. U. Nr 98, poz. 433 z późn. zm.), kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach średnich zawodowych posiada osoba, która: - legitymuje się dyplomem ukończenia studiów magisterskich na kierunku (specjalności) zgodnym (lub zbliżonym) z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć i przygotowaniem pedagogicznym,

-

legitymuje się dyplomem studiów magisterskich na kierunku (specjalności) innym niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć i przygotowaniem pedagogicznym, która ponadto ukończyła studia doktoranckie, podyplomowe, uzupełniające lub inne prowadzone przez szkołę wyższą - z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, o czym stanowi przepis § 2 tegoż rozporządzenia. Pozostaje poza sporem w niniejszej sprawie fakt, że kwalifikacje do nauczania przysposobienia obronnego strona nabyła w dniu (...) r. tj. z chwilą ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych w zakresie wychowania obronnego na Wydziale Pedagogicznym Akademii Pedagogicznej w K. Przepis art. 9b ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela stanowi wprost, że warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest między innymi posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 wskazanej wyżej ustawy. Ma zatem rację organ pierwszej instancji kiedy stwierdza, że dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu W. w zakresie administracji nie daje kwalifikacji ani merytorycznych, ani pedagogicznych do nauczania przysposobienia obronnego w zespole szkół zawodowych. A zatem w dniu (...) r. tj. w dniu ponownego zatrudnienia w szkole strona nie miała wystarczających kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela przysposobienia obronnego w zespole szkół zawodowych.W myśl art. 10 Karty Nauczyciela w brzmieniu nadanym nowelizacją z dnia 18 lutego 2000 r. warunkiem nawiązania stosunku pracy począwszy od nauczyciela stażysty jest posiadanie wymaganych kwalifikacji. Tylko w szczególnych przypadkach dopuszczono zatrudnienie osoby posiadającej wymagany poziom wykształcenia, lecz nie posiadającej przygotowania pedagogicznego. Szczególne unormowanie sytuacji prawnej nauczycieli nie posiadających kwalifikacji zawiera art. 7 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. zmieniającej Kartę Nauczyciela, według którego nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie ustawy na podstawie umowy o pracę w wymiarze co najmniej1/ obowiązkowego wymiaru zajęć, którzy nie posiadają wymaganych kwalifikacji, z tym dniem uzyskują stopień nauczyciela stażysty i stają się nauczycielami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę. Stosunki pracy z tymi nauczycielami wygasają z dniem (...) r., o ile wcześniej nauczyciele ci nie uzupełnią kwalifikacji i nie uzyskają stopnia nauczyciela kontraktowego lub nie zostanie z nimi rozwiązany stosunek pracy w odrębnym trybie. Przywołany przepis zawiera więc szczególną regulację w odniesieniu do nauczycieli nie posiadających wymaganych kwalifikacji i odnosi się wyłącznie do momentu wejścia w życie ustawy. Natomiast nie wyklucza on stosowania powołanych wyżej przepisów ustawy Karta Nauczyciela oraz przepisów aktów wykonawczych regulujących procedurę i wymogi awansu zawodowego nauczycieli, w tym przede wszystkim kwestię wymaganych kwalifikacji. W związku z tym nie ma racji strona kiedy twierdzi, że analizowany przepis daje podstawę do przyjęcia tezy, według której nauczyciel nabywający z mocy prawa-w dniu wejścia w życie ustawy - stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty może rozpocząć staż na nauczyciela kontraktowego bez wymaganych prawem kwalifikacji. Komentowany przepis ujednolicający sytuację prawną nauczycieli, którzy nie posiadają odpowiednich kwalifikacji w istocie zezwala na trwanie stosunku pracy z nimi do dnia (...) r., o ile wcześniej nie uzupełnią kwalifikacji. Jednakże procedura prowadząca do uzyskania kolejnego stopnia awansu nie może pozostawać w sprzeczności z przepisami rozdziału 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, traktującego o awansie zawodowym nauczycieli. Wojewódzki Sąd Administracyjny w składzie orzekającym w niniejszej sprawie w pełni aprobuje pogląd zaprezentowany przez Naczelny Sąd Administracyjny, w wyroku z dnia 16 marca 2001 r. sygn. akt II SA 119/01 (Pr. Pracy 2001/4/46), w którym rozpatrywano kwestię ubiegania się o staż zawodowy w przypadku nie spełniania wymagań w zakresie kwalifikacji zawodowych. We wspomnianym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w przypadku gdy nauczyciel nie spełnia warunków do nadania mu kolejnego stopnia awansu, określonych w art. 9b ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, a więc nie posiada kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 wymienionej wyżej ustawy, to wówczas nauczycielowi zwracającemu się o staż należy odmówić nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego. Wniosek taki wynika z treści art. 9b ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela, według którego w przypadku niespełnienia przez nauczyciela warunków nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego dyrektor szkoły lub właściwy organ wydaje decyzje o odmowie nadania takiego stopnia. Wprawdzie ustawa nie przewiduje możliwości podjęcia przez organ decyzji o odmowie lub dopuszczeniu do rozpoczęcia stażu, lecz nie jest to równoznaczne z przyjęciem, że nauczyciel nie posiadający wymaganych prawem kwalifikacji zawodowych w momencie rozpoczęcia stażu przez jego odbycie i uzupełnienie wykształcenia w trakcie trwania stażu sanuje stwierdzony brak. Zgodzić się należy ze skarżącym, że warunki określone w art. 9b ust. 1 dotyczą nadania stopnia awansu, a nie rozpoczęcia stażu, jednakże organ władny wydać decyzję w zakresie awansu zawodowego nauczyciela ma obowiązek z urzędu zbadać istnienie warunków określonych w art. 9b ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, w tym przede wszystkim posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1. Stanowi o tym art. 9b ust. 4 ustawy Karta Nauczyciela, zgodnie z którym nauczycielowi spełniającemu warunki, o których mowa w ust. 1, oraz nauczycielowi zatrudnionemu w trybie art. 9a ust. 3, w drodze decyzji administracyjnej, stopień awansu zawodowego nadaje nauczycielowi stażyście stopień nauczyciela kontraktowego-dyrektor szkoły (...). Ponadto w § 1 pkt 3 in fine rozporządzenia.Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 1991 r. dotyczącego szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (DZ. U. z 1991, Nr 98, poz. 433) wyraźnie określono obowiązek dyrektora szkoły ustalenia, czy dany kierunek (specjalność) studiów jest zbliżony z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć. W związku z tym uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej oraz pozytywna ocena dorobku zawodowego nie są wystarczającymi przesłankami do podjęcia decyzji o nadaniu kolejnego stopnia awansu zawodowego, a z taką sytuacją mamy do czynienia w rozpatrywanej sprawie. Fakt uczęszczania przez skarżącego w czasie trwania stażu na zajęcia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych w zakresie wychowania obronnego,a wiec uzupełnianie wymaganego wykształcenia zgodnie z nauczanym przez nauczyciela przedmiotem dopiero w trakcie odbywanego stażu na kolejny awans zawodowy nie stanowi - zdaniem Sądu-o spełnieniu warunku posiadania kwalifikacji do nauczania przysposobienia obronnego. W realiach rozpatrywanej sprawy odpowiednie kwalifikacje skarżący nabył dopiero z dniem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych tj. z dniem (...) r., a więc na (...) dni przed nadaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. A to oznacza, iż dopiero od tego momentu posiadał wymagane prawem kwalifikacje i mógł rozpocząć staż na nauczyciela kontraktowego. Ustawa Karta Nauczyciela tylko w jednym przypadku przewiduje możliwość przedłużenia stażu, a mianowicie do czasu uzyskania przygotowania pedagogicznego, o czym wyraźnie stanowi przepis art. 10 ust. 3 tej ustawy.

W tych warunkach prawidłowo organy obu instancji wywiodły, że nadanie stronie stopnia awansu zawodowego nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa. Określone w przepisach art. 9 ust. 1 oraz art. 9b ust. 1 powołanej wyżej ustawy wymagania kwalifikacyjne na stanowisko nauczyciela są jednoznacznie sformułowane i wobec tego nie zachodzi potrzeba dokonania jego rozszerzającej wykładni. Natomiast odnosząc się do zarzutów skargi dotyczących nawiązana stosunku pracy z nauczycielem, wskazać należy, że przewidziany ustawą - Karta nauczyciela nowy system awansu wyraźnie oddziela kwestię formy nawiązania stosunku pracy od nadawania stopni awansu zawodowego. Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje pracodawca, natomiast stopnie awansu zawodowego, z wyjątkiem stopnia nauczyciela kontraktowego, nadają organy zewnętrzne wobec szkoły. W związku z tym w postępowaniu sądowo-administracyjnym pozbawiona doniosłości prawnej jest podnoszona przez organy obu instancji kwestia zakazu nawiązywania stosunku pracy z nauczycielem, który nie spełnia warunków o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 2-5 ustawy Karta Nauczyciela, albowiem kwestie dotyczące sporów z zakresu prawa pracy pozostają poza kognicją sądów administracyjnych.

Z tych względów zarzuty skargi przedstawiają się jako bezzasadne, co obligowało Wojewódzki Sąd Administracyjny do oddalenia skargi na podstawie art. 151 powołanej na wstępie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271).