Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720636

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 4 września 2019 r.
IV SA/Wr 92/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogumiła Kalinowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 4 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi kasacyjnej A.W.i A. D. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 kwietnia 2019 r., sygn. akt IV SA/Wr 92/19 w sprawie ze skargi A.W. i A. D. na Prezydenta Miasta L. w przedmiocie naliczania opłat czynszowych, płatności za wodę i wykupu lokalu postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2019 r. sygn. akt IV SA/Wr 92/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odrzucił skargę A. W. i A. D. na Prezydenta Miasta L. w przedmiocie naliczania opłat czynszowych, płatności za wodę i wykupu lokalu. Odpis sentencji powyższego postanowienia doręczono A. D. w dniu 10 maja 2019 r., co skarżący pokwitował własnoręcznym podpisem (k. 37), zaś A. W. w drodze prawnej fikcji doręczenia ze skutkiem w dniu 8 maja 2019 r. (k. 38).

W dniu 7 czerwca 2019 r. (k. 42 akt sądowych) skarżący wnieśli sporządzoną

(i podpisaną) osobiście skargę kasacyjną od powyższego postanowienia Sądu z dnia 18 kwietnia 2019 r.

Zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z 12 czerwca 2019 r. wezwano skarżących do usunięcia braków formalnych skargi kasacyjnej w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej przez podpisanie skargi kasacyjnej w sekretariacie Wydziału Informacji Sądowej tut. Sądu lub nadesłanie odpisu prawidłowo podpisanej skargi, nadesłanie 1 egzemplarza odpisu skargi kasacyjnej poświadczonego za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanego przez oboje skarżących oraz podanie numerów PESEL skarżących.

Przedmiotowe wezwanie zostało doręczone A. D. w dniu 3 lipca 2019 r., co poświadczył własnoręcznym podpisem (k.49), zaś A. W. w drodze prawnej fikcji doręczenia ze skutkiem w dniu 2 lipca 2019 r. (k. 48).

W odpowiedzi na wezwanie Sądu skarżący nadesłali oryginalnie podpisaną przez siebie skargę oraz 1 odpis skargi kasacyjnej. Nie podali jednak swoich numerów PESEL.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna sporządzona osobiście przez skarżących z przyczyn formalnych podlegała odrzuceniu.

Wskazać bowiem należy, że ustawodawca, regulując instytucję skargi kasacyjnej, uzależnił skuteczność jej wniesienia od spełnienia szeregu przesłanek, których niespełnienie powoduje odrzucenie skargi kasacyjnej. Zgodnie z art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej został określony w art. 177 § 1 p.p.s.a., który stanowi, że skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Jednym z warunków dopuszczalności skargi kasacyjnej w znaczeniu podmiotowym jest sporządzenie jej przez podmioty wymienione w art. 175 p.p.s.a. Zgodnie z owym przepisem (art. 175 § 1 p.p.s.a.) skarga kasacyjna co do zasady powinna być sporządzona przez adwokata, radcę prawnego. Jednakże przepisu tego nie stosuje się, gdy skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, albo gdy skargę kasacyjną wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka (art. 175 § 2.p.p.s.a.). Dodatkowo w sprawach obowiązków podatkowych, skarga kasacyjna może być sporządzona przez doradcę podatkowego, a w sprawach własności przemysłowej przez rzecznika patentowego (art. 175 § 3 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie skarżący zostali prawidłowo pouczeni o terminie i sposobie wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia z dnia 18 kwietnia 2019 r. Mimo powyższego pouczenia skarżący sporządzili i wnieśli do Sądu pismo, będące w istocie skargą kasacyjną. Jednocześnie skarżący nie wykazali i z akt administracyjnych nie wynika, jakoby należeli oni do podmiotów wymienionych w art. 175 p.p.s.a.

Dodatkowo wskazać należy, że na skutek nowelizacji ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi dokonanej ustawą z 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 934), zmieniono m.in. § 2 art. 46 p.p.s.a. wskazując w jego pkt 1 lit. b), że pismo strony, gdy jest pierwszym pismem w sprawie, powinno zawierać numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną, oraz numer PESEL jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli są obowiązani do jego posiadania albo posiadają go, nie mając takiego obowiązku. Przepis ten wszedł w życie z dniem 31 maja 2019 r. Skarżący prawidłowo wezwani przez Sąd o usunięcie tego braku skargi kasacyjnej, w wyznaczonym terminie nie wskazali swoich numerów PESEL.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 178 p.p.s.a., w związku z art. 175 § 1 p.p.s.a. odrzucił skargę kasacyjną jako niedopuszczalną.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.