Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1768551

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 30 lipca 2015 r.
IV SA/Wr 912/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Serwiniowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV w dniu 30 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku D. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we W. o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku z dnia 27 maja 2015 r., sygn. akt IV SA/Wr 912/14 oddalającego skargę Prezydenta Miasta L. na czynność D. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we W. w przedmiocie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków elewacji frontowej budynku postanawia:

I.

odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku,

II.

zwrócić D. Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków we W. uiszczoną opłatę kancelaryjną w kwocie 100 (słownie: sto) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

| |

Wyrokiem z dnia 27 maja 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu o oddalił skargę Prezydenta Miasta L. na czynność D. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we W. w przedmiocie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków elewacji frontowej budynku.

W dniu 8 czerwca 2015 r. D. Wojewódzki Konserwator Zabytków we W. złożył wniosek o doręczenie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem wydanego w niniejszej sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do przepisu art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) dalej p.p.s.a. w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku. Odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku następuje postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym (art. 141 § 3 p.p.s.a.).

Jak wynika z materiału aktowego sprawy, D. Wojewódzki Konserwator Zabytków we W. wraz z zawiadomieniem o wyznaczeniu terminu rozprawy, które zostało mu doręczone w dniu 30 kwietnia 2015 r., otrzymał jednocześnie pouczenie o tym, że pisemne uzasadnienie wyroku oddalającego skargę jest doręczane na wniosek zgłoszony przez stronę w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku, a zgłoszenie wniosku po upływie tego terminu jest czynnością bezskuteczną. Wyrok w niniejszej sprawie został ogłoszony w dniu 27 maja 2015 r., natomiast wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku strona złożyła w dniu 8 czerwca 2014 r. (k. 50). Stwierdzenie powyższego oznacza, że wniosek o sporządzenie uzasadnienia jako spóźniony nie może wywołać zamierzonego skutku procesowego.

Na marginesie wskazać trzeba, że uzasadnienie przedmiotowego wyroku zostało sporządzone na wniosek strony skarżącej i tejże stronie doręczone.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 141 § 2 i § 3 p.p.s.a., odmówił sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Orzeczenie w zakresie kosztów zostało oparte na zasadzie art. 225 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.