Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 29 września 2006 r.
IV SA/Wr 885/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Serwiniowska (spr.).

Sędziowie WSA: Wanda Wiatkowska-Ilków, Asesor Alojzy Wyszkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 29 września 2006 r. sprawy ze skargi H. C. i K. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń rodzinnych uchyla decyzję I i II instancji.

Uzasadnienie faktyczne

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w J. G. po rozpatrzeniu odwołania H. C. od wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta J. G. decyzji Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w J. G. z dnia (...) r. nr (...) o odmowie przyznania świadczeń rodzinnych na syna K. S., na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 3 pkt 2 i 16, art. 5 ust. 1 i 3 oraz art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą oraz przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.) utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ odwoławczy wskazał, iż organ pierwszej instancji odmówił wnioskowanych świadczeń bowiem ustalony dochód na osobę w rodzinie strony w (...) r. w wysokości (...) zł jest wyższy od kryterium dochodowego ustalonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych na 504,00 zł

W odwołaniu H. C. przedstawiła swój sposób obliczenia dochodu jej rodziny. W ocenie odwołującej się dochód w (...) r. należy obliczyć w taki sposób, aby uwzględniony został fakt, iż syn K. od (...) r. nie wchodzi w skład rodziny z powodu ukończenia (...) roku życia. Wniosła o przyznanie świadczenia wraz z odsetkami.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymując w mocy zaskarżoną decyzję miało na uwadze następujące: wnioskiem z dnia (...) r. H. C. zwróciła się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w J. G. o przyznanie jej na syna, K. S., zasiłku rodzinnego oraz dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Z dołączonych do wniosku dokumentów i oświadczeń wynika, że rodzina wnioskodawczyni składa się z dwóch osób: wnioskodawczyni i jej syna K., który ma (...) lat i uczy się w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w P. Rodzina ta, co wynika z zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego w J. G. z (...) r. osiągnęła przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych w wysokości (...) zł. Przychód ten pomniejszony o:

1)

podatek należny - 0,00 zł,

2)

składki na ubezpieczenie zdrowotne - (...) zł (w tym (...) zł odliczone od podatku i (...) zł nie podlegające odliczeniu od podatku),

3)

składki na ubezpieczenia społeczne - (...) zł,

wyniósł (...) zł. Dochód ten oznacza kwotę (...) zł miesięcznego dochodu rodziny oraz kwotę (...) zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy - zasiłek rodzinny przysługuje jednemu z rodziców, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 504,00 zł W myśl art. 8 pkt 6 ustawy do zasiłku rodzinnego przysługuje dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Zgodnie z art. 3 pkt 1 dochodem są m.in. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dochodem rodziny, co wynika z art. 3 pkt 2 ustawy, jest przeciętny miesięczny dochód członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

Na podstawie ustalonego w sprawie stanu faktycznego nie budzi wątpliwości okoliczność, że rodzina wnioskodawczyni w (...) r., czyli w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, którego dotyczy wniosek, uzyskała dochód w wysokości (...) zł, który w przeliczeniu na miesięczny dochód osoby w rodzinie dał kwotę (...) zł, czyli kwotę wyższą od kryterium dochodowego (504,00 zł). Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy w przypadku, gdy dochód rodziny przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku rodziny wnioskodawczyni kwota uprawniająca ją do zasiłku rodzinnego to kwota (...) zł (wynikająca z sumy dwóch kwot (...) zł). Wynik różnicy kwoty dochodu rodziny, czyli kwoty (...) zł i kwoty (...) zł daje kwotę (...) zł. Kwota ta jest wyższa od kwoty najniższego zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym od (...) r. do (...) r. ustalonego na (...) zł W tych okolicznościach, wobec niespełnienia warunku określonego w art. 5 ust. 1 ustawy, a dotyczącego dochodu na osobę w rodzinie, nie ma podstaw prawnych do uwzględnienia wniosku strony i przyznania jej żądanych świadczeń rodzinnych.

Obliczenie dochodu rodziny wnioskodawczyni oparte zostało na definicji rodziny zawartej w art. 3 pkt 16 ustawy. Z definicji tej wynika, że w skład rodziny nie wchodzą z zasady dzieci, które ukończyły 25 rok życia. Drugi syn wnioskodawczyni, K. S., ukończył (...) rok życia w dniu (...) r. Stąd też przy ustalaniu rodziny wnioskodawczyni na okres zasiłkowy od (...) r. został on pominięty w składzie tej rodziny. W dochodzie rodziny nie został także uwzględniony jego dochód uzyskany przez niego w (...) r. Taki sposób postępowania ma oparcie w art. 3 pkt 2 ustawy, określającym, że dochodem rodziny są dochody jej członków, w związku z wymienionym już art. 3 pkt 16 ustawy. Nie ma podstaw prawnych do obliczenia dochodu rodziny w sposób zaprezentowany przez wnioskodawczynię w jej odwołaniu. (imię syna skarżącej w tej części wyroku zostało użyte zgodnie z treścią zaskarżonej decyzji).

Skargę na powyższą decyzję złożyli H. C. i K. S. wnosząc o uchylenie decyzji i przyznanie należnych świadczeń. Zarzucono nadinterpretację przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Podniesiono, iż rodzina jest trzyosobowa. Syn H. S. w (...) r. ukończył (...) lat. Dochody uzyskane przez rodzinę w okresie 10 miesięcy w (...) r. należy podzielić na trzech członków rodziny. Mimo ukończonych (...) lat H. kontynuował edukację i praktycznie pozostawał na utrzymaniu matki - H. C.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w J. G. wniosło o jej oddalenie.

Wskazano, że w myśl art. 3 pkt 16 ustawy w skład rodziny nie wchodzą dzieci, które ukończyły 25 lat życia. Tym samym skoro takie osoby nie wchodzą w skład rodziny, to i dochodów tych osób osiągniętych (ani ich utraty, czy uzyskania) w poprzednim roku kalendarzowym, na potrzeby świadczeń rodzinnych nie uwzględnia się w dochodzie rodziny. Można zatem założyć, że na potrzeby tej ustawy przyjmuje się domniemanie, że i w poprzedzającym okres zasiłkowy roku kalendarzowym rodzina była taka, jaka jest obecnie.

Skarżąca twierdząc, że jest inaczej, oraz zarzucając naruszenie przepisów ustawy, nie wskazała, które przepisy Samorządowe Kolegium Odwoławcze wadliwie zastosowało lub nie zastosowało, względnie których przepisów dokonał błędnej wykładni. Skarżąca jedynie wdaje się w polemikę, próbując przekonać do swojego błędnego poglądu.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze przyznaje, że w dwóch miejscach uzasadnienia decyzji omyłkowo wskazało imię K. S., zamiast H. Jednak ta oczywista omyłka pisarska nie miała wpływu na podjęte rozstrzygnięcie.

Ustalenia faktyczne poczynione w sprawie wskazują, że nie wystąpiły podstawy do przyznania świadczeń rodzinnych na K. S., ponieważ dochód jego rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekroczył kwotę określoną w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W piśmie z dnia (...) r. H. C. zwróciła się do Sądu o dopuszczenie dowodu z zaświadczeń o dochodach z dnia (...) r. i z dnia (...) r. na okoliczność wysokości dochodów osiąganych w (...) r. ze wskazaniem, iż w (...) r. wypłacono jej należności, które były uwzględnione jako łączny dochód rodziny za rok (...) a stanowiły faktycznie wierzytelności wynikające z wyroku Sądu Rejonowego w J. G. sygn. akt (...) w kwocie (...) zł oraz ekwiwalent za niewykorzystany w (...) r. urlop wypoczynkowy, w kwocie (...) zł W tej sytuacji, zdaniem skarżącej, łączny dochód jej rodziny w (...) r. winien zostać pomniejszony o kwotę (...) zł ((...)+(...)), która jest dochodem utraconym i wówczas pozostały dochód winien zostać podzielony na miesiące i członków rodziny. Takie wyliczenie stanowi, iż skarżąca spełnia warunki konieczne do otrzymania świadczenia rodzinnego na rzecz K. S.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 145 § 1 pkt 1 lit. "b" ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej p.p.s.a. "Sąd uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie uchyla decyzję lub postanowienie w całości albo w części, jeżeli stwierdził: naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego".

Przesłanki wznowienia postępowania administracyjnego określone zostały m.in. w przepisie art. 145 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego.

W rozpatrywanej sprawie skarżąca w piśmie z dnia (...) r. wniosła o dopuszczenie dowodu z zaświadczenia Likwidatora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w K. z dnia (...) r. i z dnia (...). (w aktach sprawy) o dochodach osiąganych w (...) r. Podniosła, iż należności w kwocie (...) zł i (...) zł zostały wypłacone w (...) r. i były uwzględnione jako łączny dochód rodziny w (...) r. Zdaniem skarżącej dochód rodzinny winien zostać pomniejszony o kwotę (...) zł, która jest dochodem utraconym.

W ocenie Sądu skarżąca w wyżej wspomnianym piśmie powołuje się na okoliczności, które w istocie rzeczy należy traktować jako podstawę do wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń rodzinnych.

Sąd nie jest uprawniony do badania czy te przesłanki mogą mieć wpływ na zmianę treści rozstrzygnięcia sprawy.

Z powodów wyżej wskazanych należało zaskarżone decyzje usunąć z obrotu prawnego, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. "b" w związku z art. 135 p.p.s.a.

Sąd nie orzekał w przedmiocie wykonania zaskarżonej decyzji gdyż jako orzeczenie negatywne w zasadzie nie podlega wykonaniu (art. 152 p.p.s.a.).