Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 24 sierpnia 2006 r.
IV SA/Wr 884/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska.

Sędziowie WSA: Marcin Miemiec (spr.), Asesor Ewa Kamieniecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2006 r. sprawy ze skargi D. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zasiłku stałego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie sporządzonym dnia (...) r., nadanym w Urzędzie Pocztowym w P. dnia (...) r., bezpośrednio na adres Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (co potwierdza stempel pocztowy z datą odciśniętą na kopercie), które wpłynęło do Sądu dnia (...) r., D. G. zawarła skargę na niesprecyzowane decyzje Ośrodka Pomocy Społecznej w P. oraz Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L., wydane w (...) r. Wojewódzki Sąd Administracyjny pismem z dnia (...) r., przesłał oryginał skargi wraz z załącznikami do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L., celem nadesłania odpowiedzi na skargę oraz akt administracyjnych sprawy. Z potwierdzenia odbioru wynika, że pismo to wpłynęło do SKO dnia (...) r.

Po wpłynięciu do Sądu skargi z załącznikami, odpowiedzi na skargę oraz akt administracyjnych sprawy, Sąd zwrócił się do skarżącej pismem z dnia (...) r., o usunięcie braków skargi przez wskazanie numeru i daty zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności będącej przedmiotem skargi. W odpowiedzi, w piśmie z dnia (...) r., a także na rozprawie dnia 24 sierpnia 2006 r., skarżąca oświadczyła, że przedmiotem jej skargi jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia (...) r., Nr (...)

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Według art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami, a organami administracji rządowej. Kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej (art. 1 § 2 tej ustawy).

Zakres kontroli administracji publicznej obejmuje również orzekanie w sprawach skarg na decyzje administracyjne (art. 3 § 1 w związku z § 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm., zwanej dalej w skrócie "upsa").

Kryterium legalności przewidziane w art. 1 § 2 ustawy ustrojowej umożliwia sądowi administracyjnemu wyeliminowanie z obrotu prawnego zarówno decyzji administracyjnej uchybiającej prawu materialnemu, jeżeli naruszenie to miało wpływ na wynik sprawy (art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) upsa, jak też rozstrzygnięcia dotkniętego wadą warunkującą wznowienie postępowania administracyjnego (lit. b), a także wydanego bez zachowania reguł postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy (lit. c).

Skarga D. G. podlega odrzuceniu, gdyż wniesiona została z uchybieniem ustawowego terminu.

Według art. 53 § 1 w związku z art. 54 § 1 upsa, skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

W rozpoznawanej sprawie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu została wniesiona przez D. G. dnia (...) r. Zgodnie z powołanymi przepisami art. 53 § 1 w związku z art. 54 § 1 oraz art. 83 § 3 upsa, datą wniesienia skargi jest data nadania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. pisma Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ze skargą z dnia (...) r., błędnie skierowaną bezpośrednio do Sądu.

Z akt administracyjnych dołączonych do odpowiedzi na skargę wynika z kolei, że kwestionowaną decyzję doręczono prawidłowo (z właściwym pouczeniem o środkach prawnych i terminie) stronie skarżącej, w dniu (...) r. Potwierdza to data figurująca na potwierdzeniu odbioru obok podpisu odbiorcy. Fakt ten wskazuje, że trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upłynął dnia (...) r. Zestawienie tej daty z dniem złożenia skargi przez stronę ((...) r.) wskazuje jasno na prawie czteromiesięczne przekroczenie trzydziestodniowego terminu do skutecznego dokonania tej czynności proceduralnej.

W konsekwencji - stosownie do dyspozycji art. 58 § 1 pkt 2 upsa - skargę złożoną po upływie terminu do jej wniesienia należało odrzucić.