Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 22 lutego 2006 r.
IV SA/Wr 883/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Masternak-Kubiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. G. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 września 2005 r. sygn. akt 4 II SA/Wr 502/03 postanawia: odrzucić skargę o wznowienie.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) r. K. G. wniósł skargę o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem wydanym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w dniu 23 września 2005 r. w sprawie o sygn. 4 II SA/Wr 502/03, w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób taksówką osobową.

W uzasadnieniu powyższego wniosku skarżący oświadczył, że zgodnie z zawiadomieniem przybył na rozprawę w dniu 23 września 2005 r. o godzinie (...), natomiast sprawa odbyła się o godzinie (...) W piśmie z dnia (...) r., skarżący oświadczył, że zapoznał się z przedmiotowym wyrokiem w dniu (...) r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 277 ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 153, poz. 1270 ze zm.)- skargę o wznowienie postępowania wnosi się w terminie trzymiesięcznym. Termin ten liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia, a gdy podstawą wznowienia jest pozbawienie strony możliwości działania lub braku należytej u jej reprezentacji - od dnia, w którym strona lub przedstawiciel ustawowy dowiedzieli się o orzeczeniu wydanym przez Sąd.

W sprawie bezsporne jest, że podstawą wznowienia postępowania w powyższej sprawie jest pozbawienie możliwości działania przez stronę. K. G. dowiedział się o wyroku w dniu (...) r. (oświadczenie skarżącego). Termin do wniesienia skargi o wznowienie zaczął biec od dnia (...) r. i upłynął w (...) r. Natomiast skarga o wznowienie została wniesiona (...) r., a więc z przekroczeniem ustawowego terminu. Tym samym w świetle art. 280 § 1 powołanej ustawy - wniosek o wznowienie postępowania podlega odrzuceniu.

Z tych względów i na podstawie art. 280 § 1 w zw. z art. 277 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w postanowieniu.