Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2043712

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 1 lipca 2015 r.
IV SA/Wr 874/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alojzy Wyszkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. N. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. z dnia (...) października 2014 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 21 października 2014 r. skarżąca - E. N. (dalej: skarżąca), mieszkająca w N. w miejscowości M., (...) (...) będąca obywatelką Polski, wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. skargę na postanowienie tego organu z dnia (...) października 2014 r., nr (...), w sprawie stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia odwołania od decyzji wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Z. z dnia (...) lipca 2014 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. Powyższą skargę podpisała osobiście skarżąca.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału IV z dnia 4 grudnia 2014 r. (doręczonym skarżącej w dniu 23 grudnia 2014 r., k-16) skarżąca została wezwana do usunięcia braków formalnych skargi poprzez ustanowienie pełnomocnika do doręczeń mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, w terminie 2 miesięcy pod rygorem odrzucenia skargi. Skarżąca do dnia wydania przedmiotowego postanowienia nie wykonała zarządzenia i nie wskazał pełnomocnika do doręczeń.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 299 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie p.p.s.a., jeżeli strona mająca miejsce zamieszkania za granicą nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, obowiązana jest wraz z wniesieniem skargi ustanowić pełnomocnika do doręczeń mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce. W razie niedopełnienia tego obowiązku zgodnie z regulacją art. 299 § 2 p.p.s.a. sąd wzywa stronę, aby uzupełniła ten brak w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

W rozpoznawanej sprawie, pomimo skutecznego wezwania skarżącej do wykonania wyżej wskazanego obowiązku, skarżąca nie ustanowiła pełnomocnika do doręczeń mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce w terminie wyznaczonym przez Sąd, który upłynął bezskutecznie.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 299 § 2 oraz art. 58 § 3 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.