Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 8 marca 2006 r.
IV SA/Wr 874/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Masternak-Kubiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. B. na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Na podstawie zarządzenia z dnia (...) r. skarżący został wezwany do usunięcia braków skargi na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, przez uiszczenie wpisu w wysokości 100 zł, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu (...) r., jednak nie zostało ono wykonane do dnia podjęcia powyższego postanowienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.