Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 2 lutego 2006 r.
IV SA/Wr 868/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marcin Miemiec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie sporządzonym dnia (...) r., a złożonym osobiście dnia (...) r. w Samorządowym Kolegium Odwoławczym we W. (co potwierdza stempel Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z datą odciśniętą na piśmie), M. G. zawarł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) r., (...), w przedmiocie odmowy przyznania M. G. zasiłku okresowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Według art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami, a organami administracji rządowej. Kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej (art. 1 § 2 tej ustawy).

Zakres kontroli administracji publicznej obejmuje również orzekanie w sprawach skarg na decyzje administracyjne (art. 3 § 1 w związku z § 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm., zwanej dalej w skrócie "upsa").

Kryterium legalności przewidziane w art. 1 § 2 ustawy ustrojowej umożliwia sądowi administracyjnemu wyeliminowanie z obrotu prawnego zarówno decyzji administracyjnej uchybiającej prawu materialnemu, jeżeli naruszenie to miało wpływ na wynik sprawy (art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) upsa, jak też rozstrzygnięcia dotkniętego wadą warunkującą wznowienie postępowania administracyjnego (lit. b), a także wydanego bez zachowania reguł postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy (lit. c).

Skarga M. G. podlega odrzuceniu, gdyż wniesiona została z uchybieniem ustawowego terminu.

Według art. 53 § 1 w związku z art. 54 § 1 upsa skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

W rozpoznawanej sprawie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu została wniesiona przez M. G. dnia (...) r. w Samorządowym Kolegium Odwoławczym we W. Z akt administracyjnych dołączonych do odpowiedzi na skargę wynika, że kwestionowaną decyzję doręczono prawidłowo (z właściwym pouczeniem o środkach prawnych i o terminie) M. G., w dniu (...) r. Potwierdza to data figurująca na zwrotnym potwierdzeniu odbioru obok podpisu odbiorcy. Fakt ten wskazuje, że trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upłynął w piątek, dnia (...) r. Zestawienie tej daty z dniem złożenia skargi przez stronę ((...) r.) wskazuje jasno na trzydniowe przekroczenie trzydziestodniowego terminu do skutecznego dokonania tej czynności proceduralnej.

W konsekwencji - stosownie do dyspozycji art. 58 § 1 pkt 2 upsa - skargę złożoną po upływie terminu do jej wniesienia należało odrzucić.