Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 22 marca 2006 r.
IV SA/Wr 861/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Masternak-Kubiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. C. na postanowienie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania postanowił: uznać się niewłaściwym i przekazać sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do treści art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wojewódzki sąd administracyjny jest właściwy do rozpoznania sprawy, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona.

Zgodnie z § 3 cyt. art. 13 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, może w drodze rozporządzenia przekazać wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu rozpoznawanie spraw określonego rodzaju należących do właściwości innego wojewódzkiego sądu administracyjnego, jeżeli wymagają tego względy celowości.

Na podstawie ww. artykułu zostało wydane Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (Dz. U. Nr 72, poz. 653).

W niniejszej sprawie, zgodnie z treścią oświadczenia z dnia (...) r. - Z. C. wniósł skargę na postanowienie Ministra Gospodarki i Pracy z siedzibą w Warszawie z dnia (...) r. Nr (...).

Zatem właściwym w rozpoznawanej sprawie stosowanie do art. 13 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Z tych względów na podstawie art. 59 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł jak w sentencji.