Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 22 marca 2006 r.
IV SA/Wr 851/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Masternak-Kubiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. P. na Starostę P. w przedmiocie zwrotu części opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) r. K. P. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na Starostę P. w przedmiocie zwrotu części opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu.

W odpowiedzi na powyższą skargę, pismem z dnia (...) r. Starosta P. wniósł o odrzucenie skargi, bądź o jej oddalenie z powodu naruszenia art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) gdyż skarżący wezwał organ do usunięcia naruszenia prawa po upływie 14 dni od dnia, w którym dowiedział się o podjęciu czynności jak w art. 3 § 2 cyt. ustawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga nie jest dopuszczalna.

Wyraźnie bowiem jest ona skierowana przeciw opłacie towarzyszącej rozstrzygnięciu administracyjnemu. Pobranie tej opłaty natomiast nie stanowi jego części, jest czynnością materialnotechniczną. Czynności te zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej u.p.s.a., również podlegają kontroli sądowej jednakże stosownie do art. 52 § 3 u.p.s.a. jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4, można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności - do usunięcia prawa.

Wezwanie stanowi, według przepisu, warunek dopuszczalności skargi. Niespełnienie tego wymogu, bądź spełnienie po czasie powoduje, że skarga nie jest dopuszczalna, a skarga niedopuszczalna podlega odrzuceniu stosownie do art. 58 § 1 pkt 6 u.p.s.a.

W dniu 18 lipca 2005 r. skarżący otrzymał decyzję o czasowej rejestracji pojazdu i został zobligowany do zapłaty kwoty (...) zł za kartę pojazdu. Pismem z dnia (...) r. wezwał starostę P. do usunięcia naruszenia prawa przez zwrot zawyżonej opłaty. Powyższa czynność została dokonana z naruszeniem terminu wskazanego w art. 52 § 3 u.p.s.a. Konsekwencją tego jest również niedopuszczalność skargi i jej odrzucenie na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 u.p.s.a.

W związku z powyższym, orzeczono jak w sentencji postanowienia.