Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 10 stycznia 2006 r.
IV SA/Wr 847/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Lidia Serwiniowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia (...) roku Nr (...) w przedmiocie dodatku do zasiłku rodzinnego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L. wydało decyzję Nr (...), którą uchyliło w całości decyzję z dnia (...) Nr (...) i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Powyższa decyzja została doręczona Z. B. w dniu (...) r. wraz z pouczeniem, że służy od niej skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, którą należy wnieść za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L., w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia stronie.

Skarżąca Z. B. w dniu (...) r. nadała w Urzędzie Pocztowym skargę skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na ww. decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L.

Skarżąca w skardze nie zawarła wniosku o przywrócenie terminu do jej wniesienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - zwanej dalej u.p.s.a. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skargę wnosi się w terminie 30 dni od doręczenia skarżącej rozstrzygnięcia w sprawie. Ustawa ta w art. 54 § 1 stanowi, że skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

Z akt sprawy wynika, że skarżąca mimo prawidłowego pouczenia o terminie i sposobie wniesienia skargi, skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia (...) r. wniosła do

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w dniu (...). Termin do wniesienia skargi upływał w dniu (...) r.

W tej sytuacji skargę wniesioną w niniejszej sprawie uznać należało za spóźnioną.

Podlegała ona zatem odrzuceniu, co orzeczono na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 u.p.s.a.