Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 13 grudnia 2005 r.
IV SA/Wr 844/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Henryk Ożóg.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. Z. w przedmiocie "wezwania ostatecznego nakazu zapłaty" postanowił odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. K. Z. złożył w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu "wezwanie ostatecznego nakazu zapłaty".

Pismem z dnia (...) r. Sąd wezwał skarżącego do skonkretyzowania pisma z dnia (...) r. poprzez wskazanie skarżonego aktu lub czynności z zakresu działalności administracji publicznej.

Wobec braku odpowiedzi, pismem z dnia (...) r. Sąd poinformował skarżącego, że Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu nie jest właściwy w sprawach dotyczących nakazów zapłaty - właściwy jest tu sąd powszechny.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sądy administracyjne powołane są do rozpoznawania spraw sądowoadministracyjnych. Ustawa ta w art. 3 § 1 stanowi, że sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Kontrola ta obejmuje orzekanie w sprawach skarg na akty i czynności wskazane w art. 3 § 2 pkt 1-7 i w § 3, a także na bezczynność organów administracji publicznej w przypadkach określonych w art. 3 § 2 pkt 1 - 4 omawianej ustawy. Wojewódzki Sąd Administracyjny dokonuje jedynie oceny legalności decyzji organów administracji, nie posiadając kompetencji do zastępowania tych organów w zakresie działalności administracji czy też ustalania motywów jakimi się kierował organ w ramach swoich działań.

Żądanie skarżącego wykracza zatem poza ustawowy zakres kognicji przyznanej sądowi administracyjnemu. Ze względu na charakter orzeczeń tego Sądu nie może on wydawać wyroków zasądzających, ustalających lub kształtujących prawo.

Z powyższego wyliczenia spraw podlegających właściwości Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a także z istoty sprawy sądowoadministracyjnej, wynikającej z art. 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wynika, iż żądanie skarżącego ma charakter cywilnoprawny, a nie administracyjnoprawny i może być dochodzone jedynie na drodze powództwa cywilnego.

Skarga jako niedopuszczalna podlegała zatem odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 cytowanego Prawa.