Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 1 lutego 2006 r.
IV SA/Wr 837/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Wanda Wiatkowska-Ilków.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) roku Nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania stypendium postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia (...) r. skarżąca - J. O. została wezwana do usunięcia braków formalnych skargi przez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 200 złotych w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Zarządzenie powyższe zostało doręczone skarżącej w dniu (...) r.

Mimo upływu zakreślonego terminu skarżąca nie uiściła należnej opłaty od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), skarga podlega odrzuceniu, jeżeli strona nie wykonała zarządzenia w przedmiocie uiszczenia wpisu w terminie.

Skoro zatem skarżąca mimo wezwania nie uiściła należnej opłaty od skargi, wniesiona przez nią skarga podlega odrzuceniu, co orzeczono na wstępie na podstawie wskazanych wyżej przepisów prawa.