Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 1 lutego 2006 r.
IV SA/Wr 828/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Lidia Serwiniowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. L. na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej we W. z dnia (...) roku Nr (...) w przedmiocie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia (...) r. skarżący - A. L. został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi przez uiszczenie opłaty sądowej w kwocie 200 złotych w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

W trybie art. 72 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zwanej dalej u.p.s.a. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zarządzenie powyższe zostało doręczone skarżącemu w dniu (...) r.

Mimo upływu zakreślonego terminu skarżący nie uiścił należnej opłaty od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 72 u.p.s.a., jeżeli doręczający nie zastanie adresata w mieszkaniu, może doręczyć pismo dorosłemu domownikowi. Z akt sprawy wynika, iż wezwanie odebrał dorosły domownik i dlatego doręczenie wezwania jakie nastąpiło w dniu (...) roku należy uznać za skuteczne.

Stosownie do treści art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), skarga podlega odrzuceniu, jeżeli strona nie wykonała zarządzenia w przedmiocie uiszczenia wpisu w terminie.

Skoro zatem skarżący mimo wezwania nie uiścił należnej opłaty od skargi, wniesiona przez niego skarga podlega odrzuceniu, co orzeczono na wstępie na podstawie wskazanych wyżej przepisów prawa.