Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 13 grudnia 2005 r.
IV SA/Wr 827/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Henryk Ożóg.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Prezydenta W. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Gminą W. a D. Kuratorem Oświaty w przedmiocie skreślenia ucznia z listy uczniów gimnazjum postanawia

I.

uznać się niewłaściwym,

II.

sprawę przekazać według właściwości Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem złożonym w niniejszej sprawie Prezydent W. wniósł o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Gminą W. a D. Kuratorem Oświaty w przedmiocie skreślenia ucznia z listy uczniów gimnazjum.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sądy administracyjne rozstrzygają spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej, oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek a organami administracji rządowej. Ustawa ta jednakże przepisem art. 15 § 1 pkt 4 przekazuje do właściwości Naczelnego Sądu Administracyjnego rozstrzyganie sporów, o których mowa w cytowanym art. 4.

W tej sytuacji sprawa niniejsza, której przedmiotem jest rozstrzygnięcie sporu, podlegała przekazaniu Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, jako właściwemu do jej rozstrzygnięcia, co orzeczono na podstawie art. 59 § 1 cytowanej ustawy.