Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 24 kwietnia 2006 r.
IV SA/Wr 804/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Henryk Ożóg.

Sędziowie WSA: Lidia Serwiniowska (spr.), Asesor Alojzy Wyszkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 kwietnia 2006 r. sprawy ze skargi W. G. na decyzję Rektora Politechniki W. z dnia (...) r. Nr brak w przedmiocie skreślenia z listy studentów

I.

uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję ją poprzedzającą;

II.

zasądza od Rektora Politechniki W. na rzecz skarżącego kwotę 200 (słownie: dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 7 listopada 2003 r. sygn. akt II SA/Wr 2468/02 Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu oddalił skargę W. G. na decyzję Rektora Politechniki W. z dnia (...) r. w przedmiocie skreślenia z listy studentów.

W skardze kasacyjnej wniesionej na podstawie art. 101 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) W. G. zarzucił:

1.

naruszenie prawa materialnego tj. art. 143 ust. 1 i art. 144 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 386 ze zm.) "przez przyjęcie, że prawa i obowiązki studenta określa nieobowiązujący Regulamin Studiów Politechniki W. (Zarządzenie wewnętrzne Rektora Nr (...) z dnia (...) r.)".

2.

naruszenie prawa materialnego tj. art. 21 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) "przez dokonanie kontroli decyzji pod względem zgodności z nieobowiązującym prawem, zamiast zastosowania wzorca formalnie obowiązującego w dacie wydania zaskarżonych decyzji (ostatecznej decyzji Rektora)."

3.

naruszenie prawa materialnego, tj. § 27 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Regulaminu studiów w Politechnice W. (uchwała Senatu Politechniki W. z dnia (...) r.) przez niezastosowanie tego przepisu.

4.

naruszenie art. 21 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym "przez przekroczenie kompetencji, ponieważ sąd administracyjny nie jest uprawniony do dokonywania analizy porównawczej postanowień regulaminów studiów nieobowiązującego z obowiązującym, ale ma kompetencje do orzekania o zgodności z obowiązującym wzorcem."

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej podniesiono przede wszystkim, że od (...) r. obowiązywał nowy regulamin studiów (uchwalony (...) r.) i było rzeczą sądu ustalenie, który regulamin obowiązywał w chwili wydania decyzji ostatecznej, gdyż według tego regulaminu należało badać legalność zaskarżonej decyzji.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną Rektor Politechniki W. wniósł o jej oddalenie.

Wyrokiem z dnia 7 września 2005 r. sygn. akt I OSK 666/05 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu.

W uzasadnieniu wyroku wskazano, iż wojewódzki sąd administracyjny powinien w szczególności rozważyć, czy w sytuacji, kiedy w chwili skreślenia studenta z listy studentów obowiązuje inny regulamin, niż w chwili, kiedy powstała przyczyna prowadząca do skreślenia, odrębność obydwu zdarzeń pozwala na ich ocenę w świetle różnych regulaminów, czy też nie tylko do samego skreślenia, lecz również do przyczyny skreślenia znajduje zastosowanie wyłącznie regulamin obowiązujący w chwili wydania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Stosownie do art. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269/ sądy administracyjne właściwe są do badania zgodności z prawem zaskarżonych aktów administracyjnych. Sąd nie może opierać tej kontroli na kryterium słuszności lub sprawiedliwości społecznej. Decyzja administracyjna jest zgodna z prawem, jeżeli jest zgodna z przepisami prawa materialnego i przepisami prawa procesowego. Uchylenie decyzji administracyjnej, względnie stwierdzenie jej nieważności przez Sąd, następuje tylko w przypadku istnienia wad w postępowaniu lub naruszenia przepisów prawa materialnego, mającego wpływ na wynik sprawy (art. 145 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz. U. Nr 153, poz. 1270).

Decyzją z dnia (...) r. Nr (...) Dziekan Wydziału Górniczego Politechniki W., na podstawie art. 104 k.p.a., art. 148 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65 poz. 90 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Studiów Politechniki W. (Zarządzenie wewn. Rektora Nr (...) z dnia (...) r.) skreślił z listy studentów Wydziału Górniczego studenta W. G. wobec nie uzyskania wpisu na semestr (...).

W uzasadnieniu decyzji wskazano, że nie wypełnienie obowiązków zaliczenia kursów, określonego programem studiów semestru (...) powoduje naruszenie § 16 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Studiów PW. i stanowi podstawę skreślenia W. G. z listy studentów.

W odwołaniu od powyższej decyzji skarżący zarzucił "naruszenie art. 70 ust. 1 Konstytucji RP art. 141 ustawy o szkolnictwie wyższym, § 16 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Studiów w zw. z § 9 ust. 6 pkt 1 tegoż regulaminu, taksatywnie i bez rozwinięcia w uzasadnieniu odwołania wyliczonych przepisów k.p.a. w zw. z art. 161 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz § 11 ust. 4 i 10 oraz 15 ust. 5 niesprecyzowanego w żaden sposób aktu prawnego."

Decyzją Rektora Politechniki W., wydaną na podstawie art. 148 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym i § 1 6 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Studiów Politechniki W., wprowadzonego Zarządzeniem Rektora (...) z dnia (...) r. oraz art. 138 k.p.a. utrzymano w mocy zaskarżoną decyzją.

Decyzje obu instancji oparto na regulaminie studiów w Politechnice W. z dnia (...) r. z mocą obowiązywania od (...) r., w chwili ich podjęcia akt ten już nie obowiązywał, natomiast obowiązywał regulamin studiów z dnia (...) r., który wszedł w życie (...) r.

"Stary" i "nowy" regulamin studiów przewidywał instytucję odmowy wpisania studenta na semestr. Regulamin z (...) r. w § 9 ust. 6 pkt 1 stanowił, że "Dziekan może odmówić potwierdzenia wpisu na semestr studentowi, który: nie uzyskał wymaganych postępów w nauce w semestrze poprzedzającym."

Natomiast kolejny regulamin stanowił w tym względzie, że rozstrzygnięcia dziekana dotyczące odmowy wpisu na semestr, wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej i muszą być skutecznie doręczone. Od rozstrzygnięcia podjętego przez dziekana (...) studentowi służy odwołanie do Rektora (za pośrednictwem dziekana) w terminie czternastu dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia ( § 27 ust. 1 pkt 2 i ust. 2).

Skreślenie studenta z listy studentów mogło nastąpić dopiero po tych czynnościach.

W przepisach przejściowych zamieszczonych w tym regulaminie brak jest uregulowania sytuacji, w jakiej do rozstrzygnięcia w przedmiocie skreślenia studenta dochodzi pod rządami aktualnie obowiązującego regulaminu jakkolwiek postępowanie wszczęto gdy obowiązywał "stary" regulamin. Przepisy przejściowe dotyczą takich kwestii jak: wdrożenie systemu punktowego, możliwości kontynuowania studiów z możliwością wyłączenia systemu punktowego, wpisu studentów na semestr zimowy w trzecim roku akademickim następującym po dniu wejścia w życie regulaminu i modyfikują szereg przepisów regulaminu w odniesieniu do studentów wyłączonych z systemu punktowego.

W świetle tych przepisów należy przyjąć, iż skreślenie z listy studentów powinno być pod rządami nowego regulaminu poprzedzone formalną odmową wpisania skarżącego na semestr, tym bardziej, że odmowa, która poprzedzała ten akt podjęta została w sposób dorozumiany. W aktach bowiem brak jest jej formalnego skonkretyzowania. Niezależnie od tego w regulaminie z (...) r. w § 28 ust. 7 postanowiono, iż przypadki niejednoznaczne, wątpliwe lub nie wynikające bezpośrednio z przepisów regulaminu, w okresie stosowania przepisów przejściowych, podlegają rozstrzygnięciu dziekana. Z natury takich przypadków (niejednoznacznych, wątpliwych) wynika konieczność ostrożnego podchodzenia do stosowania określonych instytucji prawnych zwłaszcza tam gdzie niosą one rozstrzygnięcia negatywne. Innego rodzaju kwestia jest natomiast czy zastosowanie tego sformalizowanego trybu może mieć wpływ na treść ostatecznego rozstrzygnięcia jednakże ocena w tym względzie pozostawać musi w gestii organów administracji uczelnianej. Akta sprawy dowodzą, że trybu tego nie zachowano.

Wyżej wskazane względy pozwalają uznać, że zaskarżone decyzje naruszyły prawo w stopniu wymagającym usunięcia ich z obrotu prawnego.

Wobec tego należało orzec jak w sentencji, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit "a" w związku z art. 135 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270/.

Orzeczenie o kosztach oparto na podstawie art. 200 wyżej cyt. ustawy.

Sąd nie orzekł w przedmiocie wykonania zaskarżonej decyzji z przyczyn wykazanych w uzasadnieniu wyroku (art. 152 - Prawo o postępowaniu /../).