Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 8 sierpnia 2006 r.
IV SA/Wr 802/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Sikorska.

Sędziowie WSA: Marcin Miemiec (sprawozdawca), Asesor Alojzy Wyszkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 8 sierpnia 2006 r. sprawy ze skargi A. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

A. T. wystąpił z wnioskiem o udzielenie zasiłku celowego w związku z istniejącym zadłużeniem w firmach, bankach, sklepach, hurtowniach oraz w opłatach mieszkaniowych. Decyzją z dnia (...) r., Nr (...), organ I instancji odmówił udzielenia zasiłku celowego. Decyzją z dnia (...) r., Nr (...), organ I instancji odmówił udzielenia A. T. także zasiłku specjalnego. A. T. złożył od obydwu decyzji odwołanie.

W wyniku rozpatrzenia odwołania od decyzji Nr (...), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W., decyzją z dnia (...) r., Nr (...), utrzymało w mocy decyzję organu I instancji.

W uzasadnieniu decyzji organ II instancji powołał się na art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.), zgodnie z którym prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z zastosowaniem art. 40,41,78 i 91, przysługuje osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316 zł zwanej dalej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie" (ust. 2); rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie zwanym dalej "kryterium dochodowym rodziny" (ust. 3); przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 (bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba itp.) lub innych okoliczności uzasadniające udzielenie pomocy społecznej. Ta podstawowa zasada udzielania pomocy społecznej, obowiązuje w odniesieniu do wszystkich form świadczeń z pomocy społecznej, w tym także do zasiłku celowego. Odstępstwo od tej zasady można stosować jedynie w przypadku odmiennego uregulowania w przepisie szczególnym. Zgodnie z art. 39 ustawy o pomocy społecznej, zasiłek celowy jest przyznawany podmiotom spełniającym łącznie przesłanki, określone w art. 8 ust. 1 tej ustawy. Ustawa o pomocy społecznej definiuje w art. 6 pkt 14 pojęcie rodziny, zgodnie z którym "rodzina" to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Organ II instancji podkreślił, że A. T. prowadzi wspólne gospodarstwo domowe ze swoją matką L. T. Na dochód tej rodziny składa się renta inwalidzka skarżącego - (...) zł miesięcznie oraz emerytura matki - (...) zł miesięcznie. Łączny dochód tej rodziny wynosi (...) zł miesięcznie. Na jedną osobę w rodzinie przypada zatem (...) zł miesięcznie. Z uwagi na to, że dochód na osobę w rodzinie A. T. przekracza ustawowy próg 316 zł miesięcznie, organ II instancji uznał, że decyzja I instancji jest zgodna z prawem i utrzymał ją w mocy.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego A. T. oświadczył, że nie zgadza się z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego z (...) r. nr (...). Organ I instancji połączył bowiem dochody skarżącego i jego matki z tego powodu, że zamieszkują pod jednym adresem. Jest to dla niego krzywdzące. Stwierdził, że jest inwalidą II grupy i prowadzi odrębne gospodarstwo domowe. Posiada własną rentę i nie widzi powodu, aby obciążały go długi jego matki. Skarżący opisał trudną sytuację materialną własną i jego matki oraz jej przyczyny, wynikające z braku pracy, bezrobocia, niepowodzenia matki w podjętej działalności gospodarczej i wynikającego stąd zadłużenia w instytucji kredytowej. Z tego powodu brakuje mu pieniędzy na żywność, lekarstwa, opał, odzież i przedmioty użytku domowego.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. wniosło o jej oddalenie oraz podtrzymało argumentację zawartą w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269), sądy administracyjne właściwe są do badania zgodności z prawem zaskarżonych aktów administracyjnych. Sąd nie może opierać tej kontroli na kryterium słuszności lub sprawiedliwości społecznej. Decyzja administracyjna jest zgodna z prawem, jeżeli jest zgodna z przepisami prawa materialnego i przepisami prawa procesowego. Uchylenie decyzji administracyjnej, względnie stwierdzenie jej nieważności przez Sąd, następuje tylko w przypadku istnienia istotnych wad w postępowaniu lub naruszenia przepisów prawa materialnego, mającego wpływ na wynik sprawy (art. 145 cytowanej wyżej ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

W niniejszej sprawie takie wady i uchybienia nie występują. Skarga zatem nie zasługiwała na uwzględnienie.

W aktualizacji wywiadu środowiskowego, sporządzonej dnia (...) r. w postępowaniu administracyjnym I instancji ustalono, że skarżący prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z matką. Ustalenie to zostało przez skarżącego potwierdzone własnoręcznym podpisem złożonym dnia (...) r. na formularzu aktualizacji wywiadu. Twierdzenie skarżącego, jakoby prowadził odrębne gospodarstwo domowe nie znajduje potwierdzenia w materiale sprawy. Na dochód dwuosobowej rodziny skarżącego składają się: renta inwalidzka skarżącego - (...) zł oraz emerytura matki - (...) zł Łączny miesięczny dochód dwuosobowej rodziny wynosi (...) zł. Daje to (...) zł na jedną osobę miesięcznie.

Według art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.), prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, także przyznania zasiłku celowego jako jednego ze świadczeń pomocy społecznej, przysługuje osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316 zł, zwanej w ustawie "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie" (ust. 2). W rodzinie skarżącego dochód ten wynosi (...). Przekracza zatem kwotę 316 zł o (...) zł Z uwagi na niespełnienie wymogu dochodowego organy orzekające obydwu instancji zasadnie odmówiły więc skarżącemu przyznania żądanego zasiłku celowego.

W tym stanie rzeczy - zgodnie z art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - orzeczono jak w sentencji.