Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 2 grudnia 2005 r.
IV SA/Wr 791/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Alojzy Wyszkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. L. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) r. K. L. złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) r. nr (...)odmawiającą przyznania uprawnień kombatanckich.

W odpowiedzi na powyższą skargę organ wniósł o umorzenie postępowania wyjaśniając w uzasadnieniu, że w przedmiotowej sprawie decyzją (...) r. nr (...), Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uchylił zaskarżoną decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji, a tym samym wyeliminował zaskarżoną decyzję z obrotu prawnego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 161 § 1 p.3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe.

Ponieważ w powyższej sprawie skarga dotyczy decyzji która to została skutecznie wyeliminowana z obrotu prawnego, postępowanie w powyższej sprawie stało się bezprzedmiotowe. Skutkuje to zgodnie z art. 161 § 1 i 2 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi umorzeniem postępowania sądowoadministracyjnego.

Z tych też względów orzeczono jak w sentencji postanowienia.