Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1682411

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 16 kwietnia 2013 r.
IV SA/Wr 789/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Serwiniowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 28 marca 2013 r. sygn. akt IV SA/Wr 789/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę B. G., dalej skarżąca, na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) października 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego.

Skarżąca w dniu 5 kwietnia 2013 r. złożyła osobiście w tut. Sądzie pisemny wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia ww. wyroku z dnia 28 marca 2013 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku następuje postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym, o czym stanowi art. 141 § 3 p.p.s.a.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu ogłosił na rozprawie w dniu 28 marca 2013 r. wyrok oddalający skargę skarżącej na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego.

Natomiast skarżąca pisemny wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia powyższego wyroku złożyła osobiście w tut. Sądzie dopiero w dniu 5 kwietnia 2013 r., a zatem po upływie siedmiodniowego terminu, o którym mowa w art. 141 § 2 p.p.s.a., który w niniejszej sprawie upłynął bezskutecznie w dniu 4 kwietnia 2013 r. (czwartek).

Dodać należy, że w zawiadomieniu Sądu z dnia 27 lutego 2013 r. o rozprawie wyznaczonej na dzień 28 marca 2013 r. pouczono skarżącą, że uzasadnienie wyroku oddalającego skargę jest sporządzane na wniosek strony złożony w terminie siedmiu dni od daty ogłoszenia wyroku. Zawiadomienie to zostało doręczone osobiście skarżącej w dniu 4 marca 2013 r. Skarżąca również na rozprawie w dniu 28 marca 2013 r., na którą stawiła się osobiście, została pouczona o terminie wniesienia wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia ww. wyroku Sądu.

Zatem wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku oddalającego skargę złożony po upływie siedmiodniowego terminu wskazanego w art. 141 § 2 p.p.s.a. jest w myśl art. 85 p.p.s.a. bezskuteczny i skutkuje odmową sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Z tych względów Sąd, na podstawie art. 141 § 2 i 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.