Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1093103

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
IV SA/Wr 784/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Wiesław Jakubiec (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku radcy prawnego Z. S. o przyznanie nieopłaconych w całości kosztów pomocy prawnej w sprawie ze skargi Bo. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. z dnia... w przedmiocie przyznania prawa do zasiłku stałego postanawia: przyznać radcy prawnemu Z.S. od Skarbu Państwa- Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu opłatę za zastępstwo prawne w wysokości 221, 40 zł (dwieście dwadzieścia jeden i 40/100 złotych), w tym 23% VAT oraz kwotę 11, 25 zł (jedenaście i 25/100 złotych) z tytułu poniesionych wydatków.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 1 lipca 2011 r. referendarz sądowy przyznał skarżącemu prawo pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego. Na tej podstawie, po wystąpieniu Sądu do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we W., na pełnomocnika skarżącego został wyznaczony w dniu 6 lipca 2011 r. radca prawnym Z.S.

Pełnomocnik wraz z opinią o braku podstaw do sporządzenia skargi kasacyjnej pismem z dnia 2 sierpnia 2011 r. wniósł o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej według norm przepisanych oraz o zwrot wydatków w łącznej wysokości 11, 25 zł z tytułu poniesionych opłat na korespondencję.

Mając na względzie przedstawione wyżej okoliczności Sąd uznał, że pełnomocnikowi należy przyznać opłatę za zastępstwo prawne oraz poniesione, udokumentowane niezbędne wydatki (koszt przesyłek pocztowych), tj. łącznie kwotę 232, 65 zł (kwota dotycząca opłaty za zastępstwo prawne zawiera podatek VAT) wyliczoną stosownie do § 15 w zw. z § 14 ust. 2 pkt 1 lit. "c" oraz pkt 2 lit. "b" w zw. z § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.) w zw. art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi-zwanej dalej u.p.s.a. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), wyżej wskazanych przepisów oraz art. 258 § 2 pkt 8 u.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.