Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 675521

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 18 maja 2010 r.
IV SA/Wr 78/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Serwiniowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. G. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie przekazania według właściwości pisma dotyczącego przyznania lokalu socjalnego postanawia: przyznać od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu adwokatowi A. Ł. wynagrodzenie z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu obejmującej udział w postępowaniu przed sądem I instancji w kwocie 240 zł powiększonej o stawkę podatku VAT w wysokości 52,80 zł (łącznie 292,80 zł).

Uzasadnienie faktyczne

A. G. wniósł w niniejszej sprawie skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie przekazania według właściwości pisma dotyczącego przyznania lokalu socjalnego.

Na wniosek skarżącego, postanowieniem z dnia 19 marca 2010 r., sygn. akt IV SO/Wr 2/10, referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu przyznał skarżącemu prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu.

Pełnomocnikiem skarżącego Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu wyznaczyła adwokat A. Ł.

W dniu 11 maja 2010 r., na rozprawie, pełnomocnik skarżącego złożyła pełnomocnictwo procesowe do zastępowania go w niniejszej sprawie i przedstawiła stanowisko skarżącego w sprawie.

Oświadczając, że koszty udzielonej z urzędu pomocy prawnej nie zostały opłacone, pełnomocnik skarżącego wniosła o ich przyznanie.

Wyrokiem z dnia 11 maja 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę A.G.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Po myśli art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej: p.p.s.a., wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad prawnych określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrot niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.), dalej: rozporządzenie.

Zgodnie z § 19 rozporządzenia koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują:

1)

opłatę w wysokości nie wyższej niż 150% stawek minimalnych, o których mowa w rozdziałach 3 - 5 oraz

2)

niezbędne, udokumentowane wydatki adwokata.

Z kolei, według § 20 rozporządzenia wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej powinien zawierać oświadczenie, że opłaty nie zostały zapłacone w całości lub w części.

§ 18 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia wynika, że w niniejszej sprawie stawka minimalna w postępowaniu przed sądem administracyjnym I instancji wynosi 240 zł.

Natomiast, § 2 ust. 3 rozporządzenia stanowi, że w sprawach w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach. Stawka ta, w myśl art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), wynosi 22%.

Zatem, biorąc pod uwagę wykonane przez pełnomocnika z urzędu czynności oraz złożenie stosownego oświadczenia, należne mu wynagrodzenie za udział w postępowaniu sądowym w I instancji to kwota 240 zł podwyższona o stawkę podatku VAT, tj. 52,80 zł, co łącznie daje kwotę 292,80 zł.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie wskazanych wcześniej przepisów prawa, należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.