Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1678346

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
IV SA/Wr 77/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Wiatkowska-Ilków.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2015 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy ze skargi K. M., na decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w J., w przedmiocie odmowy wypłaty wynagrodzenia z tytułu sprawowania kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną. postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 2 lutego 2015 r. K. M. (zwana dalej stroną lub skarżącą) wniosła skargę na decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w J. dotyczącą niewypłacenia wynagrodzenia przyznanego jej jako kuratorowi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej postanowieniami Sądu Rejonowego w J. z dnia 2 lipca 2010 r. oraz Sądu Rejonowego w Z. z dnia 27 czerwca 2014 r.

Pismem z dnia 23 kwietnia 2015 r. strona skarżąca cofnęła skargę wskazując, że organ administracji publicznej wypłacił jej należne wynagrodzenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 60 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej, w skrócie, "p.p.s.a."), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W świetle materiału zgromadzonego w sprawie cofnięcie skargi nie budzi żadnych wątpliwości co do jego dopuszczalności, gdyż nie prowadzi do obejścia prawa ani do pozostawienia w obrocie prawnym aktu lub czynności obarczonych wadą nieważności.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, działając na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.