Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1659804

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 15 lipca 2013 r.
IV SA/Wr 765/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Julia Szczygielska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. L. na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. z dnia (...) marca 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o wysokości równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu postanawia podjąć zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

R. L. wniósł do tutejszego Sądu skargę na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. z dnia (...) marca 2012 r. nr (...) utrzymujące w mocy postanowienie Komendanta Powiatowego Policji w J. z dnia (...) stycznia 2012 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o wysokości równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego w latach 2006-2012.

Postanowieniem Komendanta Głównego Policji z dnia (...) września 2012 r., nr (...) wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie o stwierdzenie nieważności zaskarżonego postanowienia Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. z dnia (...) marca 2012 r.

Postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2013 r. Sąd zawiesił w niniejszej sprawie postępowanie sądowoadmnistracyjne do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności opisanego wyżej postanowienia Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. z dnia (...) marca 2012 r., nr (...) Pismem z dnia 3 lipca 2013 r. Zastępca Dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji poinformował tutejszy Sąd, że postępowanie wszczęte postanowieniem Komendanta Głównego Policji nr (...) z dnia 26 września 2012 r. zostało zakończone postanowieniem nr (...) z dnia (...) października 2012 r. o odmowie stwierdzenia nieważności postanowienia Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. z dnia (...) marca 2012 r. nr (...), a R. L. nie skorzystał z prawa złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenia sprawy, w związku z czym przedmiotowe postanowienie stało się ostateczne.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 128 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności gdy rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania - od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego to postępowanie.

Z uwagi na to, że ustały przyczyny, dla których postępowanie sądowoadministracyjne w niniejszej sprawie zostało zawieszone, jako że prowadzone postępowanie o stwierdzenie nieważności zaskarżonego postanowienia Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. z dnia (...) marca 2012 r. zostało zakończone postanowieniem Komendanta Głównego Policji z dnia (...) października 2012 r. nr (...), Sąd orzekł jak wyżej.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.