Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1098427

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 6 grudnia 2011 r.
IV SA/Wr 762/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Ewa Orłowska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu: po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. G. o ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi J. G. na czynność Komendanta Miejskiego Policji we (...) w przedmiocie świadectwa służby postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata.

W uzasadnieniu wniosku wskazał, że mieszka i prowadzi wspólne gospodarstwo domowe razem z żoną i dwójką małych dzieci w wieku (...). Podał, że wraz z żoną osiąga dochody z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w łącznej wysokości (...) zł netto miesięcznie. Co miesiąc ponoszą opłaty z tytułu zatrudnienia opiekunki do młodszego dziecka w wysokości (...) zł netto, zaś pozostałe opłaty za media i inne zobowiązania wynoszą około (...) zł. Na utrzymanie rodziny pozostaje więc kwota (...) zł miesięcznie. Wskazała, że posiada działkę gruntu o powierzchni (...) z drewnianym budynkiem mieszkalnym, używanym w celach rekreacyjnych i z tytułu posiadania tej działki nie uzyskuje żadnych dochodów. Ponadto nie posiada innych nieruchomości oraz oszczędności, papierów i przedmiotów wartościowych.

Przepis art. 245 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stanowi, że prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje ustanowienie adwokata z urzędu. Z kolei przepis art. 246 § 1 pkt 2 cytowanej ustawy stanowi, że przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodzinny.

Stosownie do art. 199 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Do tych przepisów szczególnych należy zaliczyć przepisy określające przesłanki warunkujące przyznanie prawa pomocy na wniosek strony.

Mając na uwadze, wysokość dochodów i ponoszonych wydatków związanych z utrzymaniem rodziny, aktualny poziom cen dóbr i usług, jak również wymóg sporządzenia skargi kasacyjnej przez profesjonalnego pełnomocnika i realizację prawa do sądu przyjąć trzeba, ż skarżący wykazał, że spełnia przesłanki warunkujące ustanowienie adwokata z urzędu.

Z tych względów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.