Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1093102

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 9 czerwca 2011 r.
IV SA/Wr 76/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Wiesław Jakubiec (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku L.F. o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia... w przedmiocie przekazanania wniosku do załatwienia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w S. jako organowi właściwemu postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie ustanowienia adwokata.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący wraz z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku złożył również wniosek o przyznanie mu prawa pomocy w zakresie ustanowienia pełnomocnika z urzędu do sporządzenia skargi kasacyjnej.

We wniosku złożonym w dniu 6 czerwca 2011 r. na urzędowym formularzu skarżąca zażądał ustanowienia adwokata wskazując w uzasadnieniu, iż jest osobą bezdomną i bezrobotną bez prawa do zasiłku, a jedynym jego źródłem dochodu jest wypłacany mu przez MOPS w S. zasiłek okresowy w wysokości 263, 35 zł. Dodał, że korzysta też nieregularnie z pomocy udzielanej mu przez różnych ludzi w różnej formie.

Prawo pomocy w zakresie częściowym może być przyznane, gdy wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym - zwanej dalej u.p.s.a. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)).

Mając na uwadze obecny etap postępowania i uwzględniając sytuację materialną skarżącego uznać należy, iż zachodzą przesłanki uzasadniające przyznanie prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 u.p.s.a, orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.