Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 21 grudnia 2006 r.
IV SA/Wr 752/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Serwiniowska (spr.).

Sędziowie: NSA Henryk Ożóg, WSA Małgorzata Masternak-Kubiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 12 grudnia 2006 r. sprawy ze skargi J. H.-S. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 8 marca 2006 r. Sygn. akt IV SA/Wr 46/06 oddalającym skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie przyznania stypendium szkolnego odrzuca skargę o wznowienie postępowania sądowego

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 8 marca 2006 r., sygn. akt IV SA/Wr 46/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (WSA) oddalił skargę J. H.-S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie przyznania uczniowi K. S. stypendium szkolnego.

Uzasadniony na wniosek skarżącej wyrok został jej doręczony w dniu (...) r.

Pismem z dnia (...) r. J. H.-S. wniosła skargę "o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądowego, tj. wyroków z 8 marca 2006 r., sygn. akt: IV SA/Wr 45/06, 46/06, 47/06". Zarzuciła, że Sąd nie zażądał od strony dowodów braku środków, tj. dokumentów, w oparciu o które gmina wykazała ile ich otrzymała, a ile rozdysponowała. Sąd przyjął informację o braku środków za dowód, bez ustalenia faktów, dlatego wniosek zasługuje na uwzględnienie.

W uzasadnieniu skargi podniosła, że w ustaleniu o fakty WSA winien wydać wyrok czyli w oparciu o otrzymaną informację ile gmina otrzymała lub ma otrzymać środków w spornym okresie, ile rozdysponowała oraz ile zabrakło na pokrycie wszystkich potrzeb wnioskodawców. Termin składania wniosków upływał (...) r. więc potrzeby można było ustalić w oparciu o regulamin, tj. podjętą uchwałę i wnioski, jakie wpłynęły (...) w 2005 r. na wypłaty stypendiów za okres (...) -(...) ((...) / gmina przeznaczyła kwotę (...) /z dotacji (...) zł otrzymanej (...) r. i (...) zł otrzymanej (...) r., tj. (...) zł). W 2006 r. za (...) -(...) r. otrzymała (...) zł, łącznie (...) zł (rok szkolny 2005/2006): (...) m-cy = (...) miesięcznie. Należałoby określić jak rozdysponowano środki by stwierdzić, czy faktycznie dotacja nie była w stanie zaspokoić potrzeb wszystkich wnioskodawców (określić ich wielkość i potrzeby). Twierdzenie (str. (...) wyroku) o uznaniowości decyzji jest zasadne, ale wysokość, czas (kryteria przyznania stypendium) winna precyzować uchwała Rady Miasta, a ta okresu nie ustaliła. Jednakże w § 7 pkt 2 zawarto istotną informację, że w przypadku otrzymania dotacji w niewystarczającej wysokości okres wypłaty stypendium może zostać skrócony wszystkim wnioskodawcom. Gmina nielicznej grupie wypłaciła stypendium za cały okres tj. (...) miesięcy (po (...) zł), a niektórym skróciła okres wypłaty do (...) i (...) miesięcy, bez podjęcia uchwały. Dla "porównania i jako dowód w sprawie" wniosła o dołączenie do akt spraw IV SA/Wr 879, 880 i 881/05 dotyczących również przyznania stypendium. Zarzut niedotrzymania terminu ustawowego, tj. rozpatrzenia skargi przez SKO w W. uznała za słuszny gdyż nie jest istotny termin nadania pisma skoro działania SKO regulują przepisy k.p.a. (30 dni). Również uchwała RM z (...) r. w momencie składania wniosku nie obowiązywała (weszła w życie po 14 dniach ukazania się w DUWD jak mówi § 10 uchwały z 7 września 2005 r.).

Odpowiadając na pismo Sądu z dnia (...) r. skarżąca sprecyzowała, że wnosi o wznowienie postępowania w tej sprawie, gdyż Gmina nie udowodniła braku środków na wypłatę stypendiów, o czym wspomniała w piśmie z (...) r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. w odpowiedzi na skargę o wznowienie postępowania sądowego wniosło o jej odrzucenie, ewentualnie o oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga o wznowienie postępowania sądowego wniesiona przez J. H.-S. nie jest dopuszczalna.

Podstawy wznowienia postępowania sądowego zostały określone w dziale VII ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej: p.s.a.

W świetle przepisów tego działu można żądać wznowienia postępowania: 1) z powodu nieważności: jeżeli w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona albo orzekał sędzia wyłączony z mocy ustawy, a strona przed uprawomocnieniem się orzeczenia nie mogła domagać się wyłączenia; jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej albo nie była należycie reprezentowana lub jeżeli wskutek naruszenia przepisów prawa była pozbawiona możności działania; nie można jednak żądać wznowienia, jeżeli przed uprawomocnieniem się orzeczenia nieważność działania ustała lub brak reprezentacji był podniesiony w drodze zarzutu albo strona potwierdziła dokonane czynności procesowe, 2) gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie, 3) gdy orzeczenie zostało oparte na dokumencie podrobionym lub przerobionym albo na skazującym wyroku karnym, następnie uchylonym; orzeczenie zostało uzyskane za pomocą przestępstwa, 4) w razie późniejszego wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu, 5) w razie późniejszego wykrycia prawomocnego orzeczenia dotyczącego tej samej sprawy.

Tymczasem skarżąca czyni zarzut Sądowi, że orzekł o oddaleniu skargi mimo braków w ustaleniach faktycznych. Sąd - zdaniem skarżącej, nie zwrócił uwagi, czy istotnie środki finansowe przeznaczane na stypendia nie wystarczały by świadczenia te przyznać na cały rok szkolny, zatem czy usprawiedliwione było skracanie czasu, na jaki je przyznawano. Można, wobec tego przyjąć, że zarzut stawiany przez skarżącą Sądowi sprowadza się do tego, iż Sąd zamiast uchylić zaskarżone decyzje skargi oddalił. Skład orzekający orzekł więc odmiennie niż czynił to Sąd w sprawach oznaczonych sygnaturami akt IV SA/Wr 879, 880 i 881/05.

Zarzut ten nie mieści się zatem w żadnej z przedstawionych już podstaw wznowienia postępowania sądowego. Polega on bowiem na naruszeniu przepisów postępowania będącym podstawą innego środka prawnego, znanego procedurze sądowoadministracyjnej. Należy tu dodać, że trudno byłoby odrębnym zarzutem czynić wskazanie przez skarżącą wyroku wydanego w innej sprawie. Nie jest to równoznaczne z późniejszym wykryciem prawomocnego orzeczenia dotyczącego tej samej sprawy.

Skarga J. H.-S. nie opiera się więc na żadnej z podanych wcześniej podstaw wznowienia postępowania sądowego i jako taka nie jest dopuszczalna. Wynika z niej dodatkowo, że skarżąca kwestionuje możliwość skrócenia czasu, na jaki przyznawane są stypendia szkolne. Można w związku z tym dodać, że Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 3 października 2006 r., sygn. akt I OSK 573-574/06, (zbiór komputerowy) stwierdził, że stypendium powinno być udzielane na cały rok szkolny, a nie na kilka miesięcy. Wyrok ten zapadł po rozpoznaniu skargi kasacyjnej w podobnej sprawie.

Z powyższych względów, na podstawie art. 281 p.s.a. Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.