Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 20 grudnia 2006 r.
IV SA/Wr 743/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marcin Miemiec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. M. na postanowienia Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. skarżąca W. M. cofnęła skargę na postanowienia Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) r. nr (...)w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, wniesioną do tutejszego sądu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) "Skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności". Po myśli zaś art. 161 § 1 pkt 1 powołanej ustawy "Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (...) jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę".

Ponieważ w okolicznościach niniejszej sprawy, cofnięcie skargi uznać należy za skuteczne - postępowanie podlegało umorzeniu.

Z tych też względów orzeczono jak w sentencji postanowienia.