Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 22 listopada 2006 r.
IV SA/Wr 724/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Tadeusz Kuczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. M. na decyzję Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. J. M. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu decyzję Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie przyznania uprawnień kombatanckich.

Pismem z dnia (...) r. Sąd wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Pismo to zostało doręczone skarżącemu w dniu (...) r. Mimo upływu zakreślonego terminu wpis nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W tej sytuacji na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 wymienionej ustawy skargę należało odrzucić, co orzeczono na wstępie.