Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 10 listopada 2006 r.
IV SA/Wr 723/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Wanda Wiatkowska-Ilków.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny We Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona opłata. Przewodniczący wzywa do jej uiszczenia w terminie 7 dni.

Na podstawie § 2 ust. 3 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z dnia 24 grudnia 2003 r. Nr 221 poz. 2193) w sprawie z zakresu kombatantów wpis jest stały i wynosi 100 zł.

Skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu we wskazanej wyżej kwocie - 100 zł - odbiór wezwania pokwitowała (...) r. ale wymaganego wpisu w zakreślonym terminie nie uiściła.

Zatem w oparciu o art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) skargę należało odrzucić.