Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 16 lutego 2007 r.
IV SA/Wr 722/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Serwiniowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. I. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego z tytułu deportacji do pracy przymusowej postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia (...) r. Z. I. został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi przez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 100 złotych w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu (...) r.

Pismem z dnia (...) r. skarżący poinformował, że nie posiada środków finansowych na uiszczenie wpisu sądowego od skargi. Tak więc, pismem Sądu z dnia (...) r. został wezwany do sprecyzowania tego oświadczenia.

W odpowiedzi, pismem z dnia (...) Z. I., wniósł o zwolnienie go od kosztów sądowych.

W związku ze zgłoszonym wnioskiem, pismem z dnia (...) r. skarżący został wezwany przez referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu do złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych na urzędowym formularzu, w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

W wykonaniu powyższego wezwania skarżący nadesłał wypełniony urzędowy formularz jednakże bez zaznaczenia zakresu wniosku o przyznanie prawa pomocy. W związku z czym został wezwany do uzupełnienia tego braku przez wskazanie, w jakim zakresie żąda przyznania prawa pomocy oraz nadesłania wskazanych dokumentów.

Tymczasem skarżący ponownie nadesłał formularz bez uzupełnienia go we wskazany sposób. Przyjęto zatem, iż wnosi on, jak podał w swym piśmie z dnia (...) r., o zwolnienie od kosztów sądowych.

Postanowieniem z dnia 20 grudnia 2006 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu odmówił przyznania Z.I. prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. Postanowienie to zostało doręczone skarżącemu dnia (...) r.

Mimo tego Z. I. nie uiścił należnej opłaty i nie zwrócił się z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej uiszczenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3).

Skoro zatem skarżący, mimo upływu zakreślonego terminu, nie uiścił należnego wpisu sądowego ani nie zostało mu przyznane przez Sąd prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od wpisu sądowego od skargi, oraz nie zwrócił się z wnioskiem o przywrócenie terminu do uiszczenia tej opłaty, wniesiona przez niego skarga podlegała odrzuceniu, co orzeczono na wstępie na podstawie wskazanych wyżej przepisów prawa.