Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1093098

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 29 lipca 2011 r.
IV SA/Wr 719/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Masternak-Kubiak.

Sentencja

Wrocław, dnia 29 lipca 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. H. na decyzję Wojewody D. z dnia (...) sierpnia 2010 r. Nr (...) w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego postanawia: zwrócić opłatę kancelaryjną za sporządzenie uzasadnienia w kwocie 100 (słownie: stu) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

W sprawie, pełnomocnik wnoszącej skargę, A. H., uiścił opłatę kancelaryjną od sporządzenia uzasadnienia do wyroku z dnia 2 czerwca 2011 r. sygn. akt IV SA/Wr 719/10 oddalającego skargę A. H. na decyzję Wojewody D. z dnia (...) sierpnia 2010 r. nr (...) w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego w kwocie 100 zł.

Postanowieniem z dnia 29 czerwca 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odmówił sporządzenia uzasadnienia powyższego wyroku z powodu uchybienie terminu do jego złożenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 225 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a. opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części postanowieniem sądu lub różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt. Z kolei na mocy art. 211 p.p.s.a. koszty sądowe obejmują opłaty sądowe, na które - na podstawie art. 212 p.p.s.a. - składają się wpis i opłata kancelaryjna.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 225 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.